Mynediad

Cynllun Hynt


Cynllun cenedlaethol sy'n cydweithio â theatrau a chanolfannau celfyddydol o Fôn i Fynwy yw ‘Hynt', er mwyn sicrhau hygyrchedd a pholisi tocynnau clir a chyson.

Mae rhai â cherdyn Hynt yn gallu hawlio tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Neuadd Dewi Sant, ac mae pob theatr a chanolfan gelfyddydol yn rhan o'r cynllun. Nodwch mai dim ond drwy ffonio 02920 878444 neu mewn person y gellir archebu tocynnau ar Hynt.

Ewch i www.hynt.cymru  i gael mwy o wybodaeth am y cynllun a sut i ymuno.

Gwybodaeth am Ostyngiadau a Chonsesiynau

Gwybodaeth Lawn – Canllaw Mynediad Neuadd Dewi Sant 

Stori Weledol
Mae yna Stori Weledol yn gymorth i chi pan rowch dro am Neuadd Dewi Sant.  Ei diben yw helpu i baratoi ymwelwyr ar gyfer profiad newydd ac i ymgynefino â’r amgylchfyd. Cliciwch yma (pdf).   

Gwasanaethau i Gwsmeriaid Anabl parhad

I Godi a Gollwng cwsmeriaid y Neuadd, ewch i Stryd Wharton (mae Waterstones a Howells i’w cael ar ben y stryd), sydd tua chan medr o’r oedfan.

Os oes gennych ofynion eistedd penodol rhowch wybod i’r Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi’n codi tocynnau.  

Mae cyfleusterau ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn yn cynnwys lloriau gwastad, cyfleusterau tai bach (yn y Bwyty ac ar Lefelau 2,3,4 a 5) a chownteri lefel isel yn y Swyddfa Docynnau, yr Ystafell Gotiau a Bar Lefel 3. Caiff defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith gadw seddi yng nghefn y stalau am bris y tocyn rhataf sydd ar gael, a bwrw’u bod ar gael, i’r perfformiad. Efallai y caiff cwsmeriaid a chanddyn nhw anawsterau cerdded mai seddi’r stalau ydi’r hawsaf i fynd iddyn nhw.

Mae system is-goch ar gael yn yr awditoriwm (ac eithrio Rheng 5) a gellir ei defnyddio gyda chymorth clyw neu hebddo. Cofiwch roi gwybod i staff y Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi’n codi tocynnau.

Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau ar gael mewn fformatau Braille a phrint bras o’r ddesg ar lawr gwaelod y Neuadd, Llyfrgell Ganolog Caerdydd a Sefydliad y Deillion Caerdydd. I gael eich copi eich hun rhowch ganiad i’r Adran Farchnata ar 029 2087 8542.

Mae croeso i gŵn tywys. Cofiwch roi gwybod i’r Swyddfa Docynnau pan fyddwch chi’n codi tocynnau. 

Ymuno â'r rhestr bostio