Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Sut i Archebu

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

07743 839816 / 07391 791934
Llun - Gwen   9.30am - 4.00pm

A fyddech gystal â bod yn amyneddgar gan y bydd y llinell yn brysur.  Dylech nodi nad oes modd i ni ymateb i negeseuon testun a negeseuon eraill sy’n cael eu gadael ar y rhif hwn yn anffodus.

Dros y ffôn

Bydd llinellau ffôn yn cau 25 munud ar ôl dechrau perfformiad a phan nad oes perfformiad, 5 munud cyn  amser cau.

Gellir archebu tocynnau drwy ffonio 07743 839816. Caiff eich galwad ei hateb cyn gynted ag y bo staff ar gael.

Gellir talu â cherdyn credyd neu ddebyd (mae'n bosibl y codir ffioedd ychwanegol am hynny). Rydym yn derbyn Mastercard, Visa a Delta.  Nodwch fod ffi bostio £1.50 ddewisol i ddanfon tocynnau atoch (Post Safonol i gyfeiriadu yn y DU yn unig).

Caiff archebion eu cadw am 3 diwrnod gwaith wrth aros am eich taliad, fodd bynnag, nid yw'r cyfleuster hwn ar gael o fewn 48 i'r perfformiad.

Ar-lein

Gallwch archebu ar-lein a dewis eich sedd eich hun 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos gyda'n swyddfa docynnau ar-lein diogel.

Noder* RHAID CASGLU TOCYNNAU O LEIAF 30 MUNUD CYN DECHRAU'R PERFFORMIAD

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod o hyd i'r sioe yr hoffech ei weld o'r rhestr, clicio ar y botwm ‘Book Online' a dilyn y camau. Anfonir e-bost atoch i gadarnhau ein bod wedi cael a chadarnhau eich cais am docyn.

Ffi postio

Codir ffi postio ddewisol o £1.50 (Post Safonol) i bostio’r tocynnau atoch chi. 

Byddwch yn derbyn eich tocynnau 10 diwrnod cyn y digwyddiad os dewisir y dull hwn.

Defnyddwyr Cadair Olwyn

Mae safleoedd ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn yn gyfyngedig felly ni ellir eu harchebu ar-lein. Ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 07391 791934 a bydd aelod o'r tîm yn gallu eich helpu gyda'ch archeb.

Rhestr Aros

Bellach mae gennym restr aros ar waith ar bob sioe. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934 i ychwanegu eich manylion at y rhestr.. Mae cael eich ychwanegu at y rhestr aros yn rhad ac am ddim ac os llwyddwch i gael tocynnau bydd tâl gweinyddu o £2.50 y tocyn. Os ydi pob tocyn wedi’i werthu i ddigwyddiad, fe allem ryddhau seddi dros ben. Cyhoeddir y rhain drwy’r cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan.

Asiantaethau allanol

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eich tocynnau a godwyd drwy asiantaethau allanol, cysylltwch â nhw’n uniongyrchol.

Sioeau wedi'u canslo neu eu gohirio

Os digwydd bod perfformiad yn cael ei ganslo mae’n rhaid dychwelyd tocynnau i’r pwynt prynu (e.e. os cawsant eu prynu trwy un o’n hasiantau tocynnau cydnabyddedig, dylid dychwelyd y tocynnau’n uniongyrchol atynt).

Weithiau, mae’n bosibl y caiff sioe ei gohirio oherwydd amgylchiadau nas rhagwelwyd.  Os digwydd hyn, byddwn yn ysgrifennu at y rhai a archebodd ac yn rhoi gwybod iddynt am y sefyllfa a’r dyddiad newydd.  Nid oes angen dychwelyd y tocyn ond dylech gadw gafael ar y tocynnau presennol i’w defnyddio ar gyfer y dyddiad newydd. 

Cynllun Gwarchod Ad-daliadau TicketPlan logo

Mae diogelwch ad-dalu TicketPlan ar gael i’ch archeb am £1.85 y tocyn.Rydym yn argymell yn daer eich bod yn cynnwys y dewis yma.Nid yw eich tocynnau’n ad-daladwy a bydd hyn yn eich gwarchod rhag canslo o ganlyniad i ddamweiniau a chlefydau annisgwyl.Mae manylion llawn yn Amodau a Thelerau TicketPlan, rydym yn eich cynghori i’w darllen a’u cadw. 

I ofyn am ad-daliad ar ôl i chi brynu Diogelwch Ad-dalu TicketPlan, rhaid i chi naill ai fynd i TicketPlan Group a llenwi ffurflen gais ad-dalu ar lein neu sgrifennu at: TicketPlan Administration Service, Leigh House, Broadway West, Leigh on Sea, Essex, SS9 2DD er mwyn gofyn am ffurflen gais ad-dalu cyn gynted ag sy’n rhesymol bosib ar ôl i chi ddod i wybod am amgylchiadau allai beri i chi ofyn am ad-daliad.

Ad-daliadau, Cyfnewidiadau a Dyblygiadau

Mae Neuadd Dewi Sant yn gwerthfawrogi ymrwymiad ei chwsmeriaid yn archebu’n gynnar ac yn cydnabod y bydd argyfyngau weithiau’n atal presenoldeb.  Gellir cyfnewid tocynnau am unrhyw ddigwyddiad am yr un pris neu’n uwch (wrth dalu’r gwahaniaeth).Nid yw’r opsiwn i gyfenwid ar gael ar gyfer cyngherddau sydd wedi gwerthu allan.  Os yw’r digwyddiad yn digwydd o fewn tymor penodol (e.e.Proms, Bale, ayyb.), cynigir tocynnau a gyfnewidir o fewn yr un tymor.  Mae’n rhaid derbyn tocynnau yn y Swyddfa Docynnau heb fod yn hwyrach na 48 awr cyn y perfformiad gwreiddiol.  Codir tâl o £2 fesul tocyn am y gwasanaeth hwn.  (Yn anffodus, ni ellir cyfenwid tocynnau a brynwyd trwy Ganolfan Gofal Cwsmeriaid y BBC neu asiantaethau allanol neu eu hailwerthu yn Neuadd Dewi Sant).

Fel arall, caiff tocynnau eu derbyn i’w hailwerthu dim ond trwy'r ddealltwriaeth y caiff tocynnau Neuadd Dewi Sant eu gwerthu yn gyntaf ac ni ellir gwarantu ailwerthu.  Ni allwn ailwerthu tocynnau oni bai y caiff y rhai gwreiddiol eu dychwelyd i’r Swyddfa Docynnau 48 awr cyn dechrau’r perfformiad.  Caiff 20% o werth unrhyw ailwerthu ei gadw

Heblaw am y ddau wasanaeth hyn neu ganslo perfformiad, ni chaiff arian ei ad-dalu wedi prynu’r tocynnau.

Os digwydd bod angen copïau dyblyg o'r tocynnau, bydd tâl o £2.50 y tocyn am y gwasanaeth hwn.

Cysylltwch â Ni

Swyddfa Docynnau
07743 839816 / 07391 791934

Neuadd Dewi Sant
Yr Aes
Caerdydd
CF10 1AH

Cwestiynau Mynych 

Ydw i’n dal i fod yn gallu codi tocynnau i sioeau’n ddiweddarach eleni? 

Wrth gwrs, a byddem wrth ein boddau o’ch gweld yn gwneud felly!Oherwydd y sefyllfa Covid-19 sydd ohoni, mae Neuadd Dewi Sant ar gau tan ddydd Mawrth 1 Medi 2020, ond gewch chi godi tocynnau i bob sioe wedyn drwy ein gwefan a’n rhif Swyddfa Docynnau dros dro sef 073 9179 1934 o ddydd Llun tan ddydd Gwener o hanner awr wedi naw tan bedwar o’r gloch.Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell ffôn yma’n brysurach nag arfer a does dim modd i ni ateb na negeseuon ffôn ateb na negeseuon testun ar y rhif yma. 

Pryd bydd Neuadd Dewi Sant ar agor i’r cyhoedd eto? 

Rydym yn cadw llygad ar sefyllfa Covid-19 yn ddi-baid ac yn dilyn canllawiau’r llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol.Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein perfformwyr a’n staff yn hollbwysig a dim ond pan fydd yn gwbl ddiogel yr ailagorwn ein drysau, a hynny â chamau cadw pellter cymdeithasol yn eu lle.Cyhoeddwn y dyddiad ailagor ar ein gwefan ac ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol. 

Beth os caiff fy sioe ei chanslo? 

Lle bynnag y bo modd rydym yn gwneud ein gorau glas i ad-drefnu sioeau rhag eich siomi a chithau wedi codi tocynnau i sioeau ac yn edrych ymlaen atynt.Lle na bo modd gwneud hyn a sioe’n cael ei chanslo, fe gewch ad-daliad llawn wrth reswm. 

Os codoch docynnau gan ddefnyddio cerdyn credyd neu ddebyd, cewch eich ad-daliad yn ddiofyn o fewn ychydig ddyddiau.Os taloch ag arian parod neu docynnau anrheg, rhowch ganiad i 073 9179 1934 i drefnu’r ad-daliad ac anfon eich tocynnau yn eu holau i’r Neuadd i’r:Swyddfa Docynnau, Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AH.Os codoch docynnau drwy asiantaeth docynnau (e.e.  Ticketmaster, Seetickets), fe fyddan nhw mewn cysylltiad â chi ynghylch ad-daliad. 

Beth os caiff fy sioe ei gohirio? 

Os caiff sioe ei gohirio, bydd y tocynnau sydd gennych sy’n dangos yr hen ddyddiad yn dal i fod yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.Os ydych yn methu dod ar y dyddiad newydd, rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau i drefnu i gael ad-daliad ar 073 9179 1934. Caiff pryniannau cardiau credyd neu ddebyd eu prosesu’n ddi-ofyn i’r cyfrif hwnnw o fewn ychydig ddyddiau.Os taloch ag arian parod neu docynnau anrheg, rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau ar y rhif uchod ac anfon eich tocynnau i’r:Swyddfa Docynnau, Neuadd Dewi Sant, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AH. 

Fodd bynnag, bydd gofyn i chi gysylltu â’r asiantaeth docynnau benodol os na thaloch yn uniongyrchol drwy’r Neuadd (e.e. Ticketmaster, Seetickets). 

Cofiwch fod gan rai hyrwyddwyr ddyddiadau cau penodol ar gyfer ad-daliadau, ond bydd hyn wedi’i ddatgan yn yr e-bost neu’r llythyr ddaw i law i gadarnhau’r dyddiad newydd. 

Ymhle caf i’r newydd diweddaraf ynghylch canslo sioeau a dyddiadau newydd? 

Cofiwch gadw llygad ar ein gwefan (www.stdavidshallcardiff.co.uk) a’r cyfryngau cymdeithasol i weld y newydd diweddaraf ynghylch canslo neu ddyddiadau newydd unrhyw sioeau.I gael newyddion rheolaidd, ymunwch â’n rhestr bost drwy dudalen flaen ein gwefan, a’n dilyn ni ar Facebook, Twitter ac Instagram.Byddwn yn ebostio neu’n sgrifennu at bawb sydd wedi codi tocynnau os oes yna unrhyw newidiadau mewn rhaglenni sioeau. 

Byddwn wrth fy modd yn cefnogi Neuadd Dewi Sant.  Sut gallaf fod o gymorth?

Mae hyn yn adeg anodd iawn i ddiwydiant y celfyddydau.Rydym yn mawr edrych ymlaen at eich croesawu chi’n ôl i’r Neuadd unwaith y bydd hynny’n ddiiogel. Y gefnogaeth dan gamp rydym yn dal i’w chael gan ein cyngherddwyr triw ydi gwaed einioes yr oedfan ac mae’n hollbwysig o ran ymorol ein bod yn gallu cynnig i chi’r un dewis eang ac amrywiol o ddifyrrwch, ar yr un pryd â’n gwaith cymuned y mae meddwl mawr ohono, unwaith y bydd hi’n ddiogel i ni ailagor.  Tybed fyddech chi’n ystyried rhoi rhan o gostau eich tocynnau, neu’r cyfan, os canslwyd eich sioe neu os ydych chi’n methu dod ar y dyddiad newydd?

Byddai unrhyw roddion yn werth y byd i ni a byddai pawb yn Neuadd Dewi Sant yn eu mawr werthfawrogi.

Ymuno â'r rhestr bostio