**CYFWELIAD** Sandi Toksvig

**CYFWELIAD** Sandi Toksvig

SANDI TOSKVIG
National Trevor
NEUADD DEWI SANT
Dydd Iau 9 Ionawr, 7.30pm

MAE cyflwynydd y Great British Bake Off, ac actores a nofelydd mawr ei chlod Sandi Toksvig  yn dychwelyd i’r llwyfan comedi yn Neuadd Dewi Sant ddydd Iau 9 Ionawr 2020. 

Mae Sandi yn ymwybodol bod rhai pobl ag uchelgais i fod yn Drysor Cenedlaethol, ond yn dilyn camddealltwriaeth gyda ffrind mae hi wedi penderfynu mai Prysor Cenedlaethol fydd hi yn hytrach – hanner camdeipio, hanner comedïwr Daniad.Yn y sioe hynod ddoniol hon, gallwch ddisgwyl celwydd, ffeithiau doniol, straeon digrif a gwirion, sesiwn Holi ac Ateb gyflym a hefyd cwis.    Peidiwch â disgwyl dawnsio tap, leotardau na rholiad ymlaen!  

Fe wnaeth James Rampton gwrdd â Sandi cyn ei thaith yn y DU... 

Mae Sandi Toksvig yn cofio digwyddiad arbennig yn Festivall Hall yn Llundain bedair blynedd yn ôl.  “Gwnaeth fy ngwraig a finnau adnewyddu ein llw priodas ar y llwyfan.Roedd y digwyddiad yn un bach, ychydig o aelodau teulu – a mil o’m ffrindiau agos.Cafodd ei gynnal ar ddiwrnod cyfreithloni priodasau un rhyw. 

“Roedd e’n anhygoel.Anfonais wahoddiadau i 150 o bobl, teulu a ffrindiau, a rhoddais wybod i’r cyhoedd fod croeso cynnes i unrhyw un a ddymunai ddod.Roedd y Neuadd dan ei sang.Yn llythrennol, daeth miloedd o bobl.Daeth pob math o berson y gallech ei ddychmygu.Roedd e’n llawer o hwyl.Yr unig drafferth oedd nad oedd digon o deisen!” 

Mae’r stori hon yn dweud popeth wrthych chi am boblogrwydd y cyflwynydd.Y fath honno o berson yw hi sy'n hawddgar a chariadus ac mae pawb yn ei hystyried yn ffrind.Mae pawb yn hoffi Sandi Toksvig.Mae hi’n drysor cenedlaethol, sy’n ein hatgoffa ni am ei thaith ddiweddaraf o gwmpas y DU, o’r enw National Trevor

Yn bersonol, mae Sandi mor ddymunol ag y gallech ei ddychmygu.Oddi ar y sgrin, mae hi yr un mor gynnes, doniol a chroesawgar ac arbennig, fel y mae ar y sgrin.Mae hi’n gwmni hyfryd, ac mae awr gyda hi yn hedfan. Wrth gael byrgyrs mewn gwesty yng Nghanol Llundain, mae Sandi yn llawn cyffro am y daith sydd i ddod. 

Ar ôl y cyfnod o serennu mewn sioeau hynod boblogaidd ar y teledu, sef The Graet British Bake Off a QI, mae Sandi yn edrych ymlaen at fod wyneb yn wyneb â’i chynulleidfa unwaith eto mewn sioe a fydd yn cynnwys sesiwn Holi ac Ateb a llu o straeon digrif dros ben.

Hefyd, bydd Sandi yn taflu llwyth o ffeithiau doniol at y gynulleidfa.“Mae fy niddordeb mewn pethau yn ddi-baid,” meddai’r fenyw sy’n 60 oed.“Fy marn i yw bod manylion yn ofnadwy o ddoniol.A wyddoch chi fod glud ar stampiau post Israel yn Kosher?” 

Mae National Trevor hefyd yn cynnwys cwis gwybodaeth gyffredinol.“Dydw i ddim yn gwybod os hoffech chi ei ennill, achos bydd rhaid i chi wedyn ddod ar y llwyfan a siarad â mi am eich bywyd!” 

Yn ystod y sioe, mae Sandi yn gwahodd y gynulleidfa i'w helpu i chwarae darn o gerddoriaeth hefyd.“Rwy’n gwneud iddyn nhw arwain Ode to Joy gan Beethoven.Dewisais i’r darn hwnnw gan fod Beethoven yn fyddar erbyn iddo ei orffen. 

“Mae’n anhygoel i fod yn awyddus i greu cerddoriaeth pan na elli di ei chlywed.Ar noson y perfformiad cyntaf, gwelwyd ef yn rhedeg ar hyd y strydoedd gan weiddi 'Mwynhewch bob eiliad!'.A dyna beth rwy’n ei ddweud yn y sioe hon.” 

Ychwanegodd Sandi:“Pryd bynnag y gwelaf bobl yn gwisgo crysau-T sy’n dweud -Byw’r Freuddwyd’, rwy'n meddwl, 'Nac wyt, ddim o gwbl.'Rwyf eisiau dweud wrthyn nhw, ‘Os oedd rhaid i ti brynu crys-T yn dweud hynny, mae’n amlwg nad wyt ti’.” 

Y rhan o’r daith y mae Sandi yn edrych ymlaen ati fwyaf yw cyfathrebu â’r gynulleidfa.Mae hi’n dwlu ar naturioldeb y profiad cyfan.“Rwy’n ysu i fod allan yno.Y darn gorau yw pan maen nhw’n siarad â mi, nid y ffordd arall.Fi yn siarad?Ddim mor ddiddorol.Nhw yn siarad?Diddorol iawn! 

“Dwyt ti byth yn gwybod beth yn union fydd yn digwydd. Y pethau annisgwyl yw’r rhan fwyaf dymunol bob tro.Y peth mwyaf annisgwyl erioed ddigwyddodd yn Bradford yn ystod sesiwn Holi ac ateb.Gofynnodd menyw i mi beth yw maint fy mra.Do’n i ddim yn cofio, felly roedd rhaid iddi ddod lan i’r llwyfan a chymryd cip!" 

Mae Sandi – a oedd yn gyflwynydd radio poblogaidd iawn ar News Quiz ar Radio 4 am ddegawd - yn parhau i esbonio e chariad at berfformiadau byw.“Y rheswm arall i wneud sioe fyw yw bod rhywbeth hudolus am rannu noson allan yn y theatr o hyd. 

“Pan fydd actorion yn sefyll yng nghefn y llwyfan cyn perfformiad, rydym yn gwrando ar sain y gynulleidfa.Rydym yn dweud, ‘Maen nhw’n nos Lun’ neu ‘Maen nhw fel petai hi’n berfformiad prynhawn dydd Sadwrn.’Mae personoliaeth benodol yn cymryd drosodd grŵp cyfan o bobl.”

Mae’r theatr hefyd yn mynnu i chi ganolbwyntio mewn ffordd yr ydym yn methu â’i gwneud weithiau mewn rhannau eraill o’n bywydau.“Mae pobl yn gorfod rhoi’r ffonau i ffwrdd, ymgysylltu â’r sioe a gwrando ar bobl eraill yn chwerthin, gobeithio, neu’n llefain! 

“Am foment fer, gallwn ni anghofio am Brexit neu beth bynnag sydd yno i boeni amdano ac ymdrochi ein hunain yn y sioe.Mae hyn yn dda i ni.Rydym ni’n teimlo’n well.” 

Un o brif themâu National Trevor yw ein hobsesiwn gyda'r enwogion.Dywedodd Sandi:Y peth sy'n dipyn bach o obsesiwn i mi yw ein hagwedd tuag at enwogrwydd ar y cyfan.Mae tuedd newydd i alw pobl yn ‘Drysor Cenedlaethol.’ 

“Dydw i ddim yn gwybod sut dechreuodd hyn, ond dydw i ddim yn cymeradwyo hyn o gwbl.Rwy’n credu bod gan bob un ohonom ni rywbeth i’w ganmol.Mae gan bob un ohonom ni stori lle mae pawb yn mynd 'Ife, wir?’Dydyn ni ddim yn clywed am eu straeon anarferol.“ 

Esboniodd Sandi darddiad teitl y sioe.“Un diwrnod, roedd un o'm ffrindiau yn anghwrtais iawn â mi.Mae llawer o'm ffrindiau fel hyn, rwy’n eu hannog nhw!Felly, ynghanol y ddadl hon, dywedais i wrthi, 'Wyddost ti fy mod i’n Drysor Cenedlaethol?' 

“Ac atebodd hithau, ‘Prysor  Cenedlaethol wyt ti!’A meddai ei gŵr hi wedyn, 'Pwy sydd wedi bod yn ei galw hi’n Prysor?'Maen nhw’n fy ngalw i’n Prysor nawr.Felly dyma pam rhoddais y teitl hwn i’r sioe.Rwy’n teithio ar draws y wlad yn chwilio yn chwilio am bob Prysor Cenedlaethol.Rwy’n dathlu pobl!” 

Mae Sandi yn myfyrio ar yr hyn y bydd y gynulleidfa yn ei gael gan National Trevor .“Gobeithio y byddant yn meddwl eu bod wedi cael noson wych, eu bod wedi chwerthin yn uchel a fy mod i’n llawer ieuengach, yn dalach ac yn deneuach yn fyw!” 

Cyn iddi fynd i gig arall, penderfynodd Sandi archebu coctel heb alcohol i glirio ei gwddf.Enw’r coctel oedd ‘Hapusrwydd di-baid'.Dywedodd Sandi’n gyflym gyda’i hiwmor main:“Dyma ddylwn i roi fel teitl ar fy sioe fyw nesaf.” 

Wel, bydden i’n mynd weld honno, fyddet ti? 

“Wonderfully sharp” Time Out 

“Laden with laughs” The Guardian 

“Captivating...excellent” The Times

Canllaw oedran:14+
Amser para’r sioe:Oddeutu2 awr gan gynnwys yr egwyl.

TOCYNNAU

 Pris Safonol

£21.50 | £26.50

 Defnyddwyr cadeiriau olwyn + 1 cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)

 seddi'r stalau @ £21.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom. 

I brynu eich seddi, ewch i hafan Neuadd Dewi Sant
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

Ymuno â'r rhestr bostio