**CYFWELIAD** Paul Smith

**CYFWELIAD** Paul Smith

PAUL SMITH
Following
Neuadd Dewi Sant

Nos Wener 10 Ionawr 2020, 8pm
AIL DDYDDIAD WEDI’I YCHWANEGU AT Y DAITH OHERWYDD GALW ARUTHROL!

OHERWYDD galw aruthrol, mae’r digrifwr hynod ddoniol o Lerpwl, Paul Smith, wedi ychwanegu ail ddyddiad at ei sioe deithiol Following yn Neuadd Dewi Sant nos Wener 10 Ionawr 2020

Dim ond seddi unigol sydd ar ôl bellach ar gyfer ei sioe gyntaf yng Nghaerdydd nos Sadwrn 14 Medi, ond ffoniwch ein Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 i wirio’r sefyllfa a chadwch lygad ar ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol rhag ofn y bydd seddi’n cael eu rhyddhau’n hwyr. 

Dros y 12 mis diwethaf yn unig, mae Paul wedi’i sefydlu ei hun yn gyflym iawn yn un o gomediwyr llwyfan mwyaf poblogaidd y DU trwy ennill cystadleuaeth Comedïwr Newydd y Flwyddyn Lerpwl ac ymddangos fel y prif berfformiwr mewn sioe fythgofiadwy yn Arena Banc M&S. 

Mae Paul yn wyneb cyfarwydd fel cyflwynydd preswyl clwb comedi Hot Water ac mae bob amser yn cael y gynulleidfa’n ysu am glywed mwy. 

Mae Neil Collins yn sgwrsio â Paul Smith am sut daeth yn ffenomen ar y cyfryngau cymdeithasol, ond mae’n darganfod nad oedd ei lwyddiant ysgubol mor gyflym ag mae rhai pobl yn ei feddwl... 

Byddwch yn dychwelyd i Neuadd Dewi Sant nos Sadwrn 14 Medi 2019 a nos Wener 10 Ionawr 2020 ar ôl llwyddiant y sioe Hiya Mate y llynedd.Oes gennych unrhyw atgofion penodol o’r noson honno? 

Dyna oedd y tro cyntaf i fi berfformio yng Nghaerdydd.Roedd yn gynharach ar y daith y llynedd, a’r sioe gyntaf roeddwn i wedi’i gwneud y tu allan i Lerpwl. Roeddwn yn becso amdano ychydig a bod yn onest.Mae hi’n neuadd fawr wych ac roeddwn yn meddwl “Sut ydw i’n mynd i ymdopi â hyn?”Ac roedd heclwr yn y dorf!Wel, nid heclo fel y cyfryw oedd e ond rhywbeth mwy fel tarfu parhaus, ond hoffwn i ganmol pwy bynnag oedd y technegydd goleuo ar y noson oherwydd llwyddodd i roi golau ar ben y boi ‘ma a dyna oedd diwedd y peth! 

Roedd yn eitha llawn, ac roedd yn noson dda.Roeddwn wrth fy modd gyda hynny oherwydd roeddwn yn perfformio’r un noson ag Ed Sheeran yn y Stadiwm (Principality)! 

Pam rhoi’r enw Following i’r sioe?Ydy e’n dilyn eich enwogrwydd diweddar? 

Ydy, wedi’i seilio’n fras ar hynny.Rhaid i chi ddewis teitlau’r daith yn eitha’ cynnar yn y broses, felly dwi’n ceisio dewis enw amwys na fyddai’n fy ngorfodi i fynd i lawr unrhyw lwybr penodol.Ond ie, mae’r sioe’n seiliedig ar flwyddyn ddiwethaf fy mywyd – yr hyn dwi wedi bod yn ei wneud, yr hyn sydd wedi digwydd, sut mae pethau wedi newid yn ogystal ag ambell beth am y wraig a’r plant! 

Sut mae eich gwraig yn ymateb i’r jôcs amdani yn eich sioeau? 

Mae hi’n deall mod i’n gorliwio pethau, felly does dim ots ‘da hi. Dwi wedi dweud rhai pethau dros y flwyddyn ddiwetha lle dwi wedi gorfod eistedd yn y tŷ gyda hi i geisio esbonio – dwi wedi gorfod mynd â hi mas am ambell bryd bwyd neis! 

Roedd 2018 yn flwyddyn anhygoel o brysur wrth i chi fynd o berfformio mewn ystafelloedd â lle ar gyfer 1000 o bobl i fod y brif act ym mhrif ystafell Arena Banc M&S yn Lerpwl sydd â lle ar gyfer 11,000 o bobl a gwnaethoch recordio sioe gomedi arbennig ar gyfer Amazon.Disgrifiwch y 12 mis hyn i ni... 

Roedd yn hynod frysiog mewn gwirionedd ac yn dipyn o sioc i fi.Dwi wedi bod yn gwneud hyn ers 12 mlynedd.Roeddwn yn gartrefol lle roeddwn i mewn gwirionedd ac roeddwn yn gyflwynydd yng Nghlwb Comedi Hot Water yn Lerpwl.Yna dechreuodd y clwb roi fideos ar-lein a datblygodd pethau o fan ‘na i’r pwynt lle es i o fod yn gwbl anhysbys i bobl yn fy nabod ar y stryd.Roedd yn anhygoel! 

Dwi wedi gweld llun ohonoch yn edrych o gwmpas yr arena wag cyn eich sioe.Oeddech chi’n cael panig? 

(Chwerthin) Oeddwn, a bod yn onest.Wel, falle nid panig fel y cyfryw, ond mae’n lle mawr.Ond roeddwn fel ‘na pan ddes i i Gaerdydd oherwydd mai dyna oedd y lle mwyaf roeddwn wedi perfformio ynddo hyd hynny.Mae’r lleoedd hyn yn anferth o’u cymharu â Hot Water lle mae lle i 175 a 320 o bobl. Maen nhw mor fach a chryno fel ei bod yn sioc wrth weld y lleoedd enfawr ‘ma, yn benodol pan ewch chi i gefn y neuadd neu pan fyddwch yn edrych allan o’r llwyfan.Yn sioe’r arena ‘na, roedd mwy o staff yn gweithio’r noson honno na phobl oedd wedi dod i wylio’r sioe a wnes i yno y flwyddyn gynt! 

Enw eich taith flaenorol oedd Hiya Mate, sef eich ffordd o gyfarch pobl yn y  gynulleidfa pryd bynnag rydych yn sgwrsio â nhw ac mae si ar led eich bod wedi mynd i’r dafarn gyda nhw weithiau ar ôl sioeau.Ond yn wahanol i lawer o gomediwyr, fyddwn i ddim yn dweud bod unrhyw greulondeb yn eich sioeau ac mae’n debyg bod y gynulleidfa’n gallu ymlacio i raddau helaeth gyda chi. 

Ie, dwi wedi bod yn eitha’ lwcus bod pobl yn tueddu i faddau i fi am lot o bethau.Dwi ddim yn fygythiol a dwi’n gobeithio bod hynny’n cael ei gyfleu.Mae llinell denau, ond dwi’n ceisio peidio â thramgwyddo pobl neu bigo ar unrhyw un. Dwi’n ceisio bod eich mêt gorau, ond dwi dal yn gwneud hwyl ar dy ben sbo – o leia dyna fy nod. 

Wrth ddweud hynny, beth yw’r hecl gorau rydych erioed wedi’i gael? 

Dim un galla i ddweud yma!Mae pobl wastad yn gofyn hyn i fi a byddwn i’n dweud wrth bobl sy’n ceisio dechrau mewn comedi llwyfan ac sy’n cyflwyno ac yn gwneud lot o waith gyda’r dorf na ddylech chi boeni’n ormodol am heclo.Rydych yn gweld rhai comediwyr yn dwrdio heclwyr, ond dwi byth yn credu y dylech chi fynd ar eu hôl gydag unrhyw fath o elyniaeth neu ddicter.Yn fy mhrofiad i os ydych yn rhoi digon o raff iddyn nhw, byddan nhw’n crogi eu hunain beth bynnag.Mae peidio â’u herlid â dicter yn tueddu i dawelu’r sefyllfa ac mae nhw’n edrych braidd yn wirion wedyn – sy ddim mor anodd â hynny! 

Rydych yn cerdded yn ôl traed rhestr hir o gomediwyr llwyfan o Lerpwl.Beth sy’n gwneud Sgowsiaid yn bobl mor ddoniol? 

Mae llawer o bobl yn gofyn hyn i fi hefyd.Pobl sy’n ffraeth wrth eu natur yw Sgowsiaid, ond dwi ddim yn credu mai Sgowsiaid yn unig sydd fel hyn.Dwi’n credu ei fod ar gael mewn unrhyw dref borthladd ddosbarth gweithiol.Mae’n digwydd unrhyw le lle mae cymysgedd o bobl yn dod ynghyd am waith, fel y dociau yn Lerpwl, ac mae’n wir am leoedd fel Glasgow, Newcastle a Bryste.Os oes llawer o bobl sy’n dod ynghyd am waith ac mae’n rhaid iddynt nhw ddod ymlaen yn gyflym gyda’i gilydd, mae’n debyg mai gwneud hwyl ar ben ei gilydd yw’r ffordd gyflymaf o wneud ffrindiau a meithrin parch y naill at y llall.Mae llawer o ddinasoedd lle mae’r un fath o ffraethineb i’w gael. 

Pwy yw’r dylanwad comedi mwyaf arnoch? 

Cwestiwn anodd...roeddwn yn dwlu ar wylio Dave Allen ac os dowch i wylio fy sioe i, byddwch yn gweld mod i’n cymryd llawer o ysbrydoliaeth ohono fe.Mae fy straeon yn hir, a dwi’n tueddu i roi llawer o fanylder ynddynt a’u hadrodd yn eitha araf.Dylanwad eitha hen ffasiwn, ond Dave Allen fyddai’r ateb. 

Pa gomediwyr rydych yn eu hoffi ar hyn o bryd? 

Dwi yng Nghlwb Comedi Hot Water bron chwe noson yr wythnos, ac mae gennym rai o’r perfformwyr gorau yn y wlad.Mae gennym Carl Hutchinson a dwi’n dwlu arno.Mae gennym hefyd gomedïwr cymeriad o’r enw Milo McCabe.Mae ganddo un cymeriad o’r enw Troy Hawke.Mae e’n arbennig o dda.Os cewch gyfle i edrych ar unrhyw un o’i fideos ar-lein, byddwn i’n argymell hynny.Mae cynifer o berfformwyr da ym mhob man.Os ydych yn mynd i’r Glee Club yng Nghaerdydd, byddwch yn gweld pethau gwych bob pythefnos.

Ydych chi’n cael eich gwawdio’n aml am fod yn gomedïwr Sgows ym Manceinion? 

Nac ydw, ddim mewn gwirionedd.Mae wedi digwydd ambell waith, ac mae’n debyg mai y tu allan i Fanceinion mae hynny’n digwydd.Un o’r eiliadau mwyaf doniol sydd gen i yw pan oeddwn newydd ddechrau ym myd comedi. Roeddwn yn gwneud sioe yn Saddleworth sydd ychydig y tu allan i Fanceinion ac roedd rhaid dioddef peth heclo ac roedd John Bishop yn cloi’r sioe.Dyna oedd y tro cyntaf i fi gwrdd ag e ac fe wnes i ddysgu rhywbeth y noson ‘na o ran gwaith torf.Fe wnes i eu gwawdio’n ddidrugaredd am hanner awr am bigo ar Sgowsyn!Ond dwi’n meddwl bod y ‘drwgdeimlad’ yn gyfeillgar yn gyffredinol. 

I ba raddau mae eich persona ar y llwyfan yn wahanol i’r person rydych chi mewn bywyd go iawn? 

Mae’n wahanol iawn, ond mae’n dibynnu ar beth yw fy hwyl.Dwi’n llawer mwy hyderus ar y llwyfan, felly weithiau hoffwn i mai “fe” oeddwn.Dwi’n dweud pethau ar y llwyfan na fyddwn i byth yn eu dweud wrth bobl mewn bywyd go iawn.Dwi’n meddwl gall pobl gael eu siomi ychydig wrth gwrdd â fi y tu allan i sioe o ran gallen nhw fod yn disgwyl i fi ddechrau pigo ar eu ffrindiau.Fy agwedd i yw “Na, dim ond siopa ydw i!” Yn naturiol dwi’n berson eitha swil.Dyna sut dechreuais i mewn gwirionedd, trwy wthio fy hun i wneud rhywbeth. 

Fe ddysgoch chi grefft comedi ar ôl mynd ar gwrs comedi yn y Royal Court Theatre.Sut roedd y blynyddoedd cynnar hynny wrth fireinio eich crefft? 

‘Dych chi wedi gwneud eich ymchwil!Cwrs comedi oedd e gyda boi o’r enw Chris Cairns.Roedd yn un o’r pethau gorau dwi erioed wedi’u gwneud.Mae’n dal yn brofiad anhygoel yn gwneud cwrs comedi, ond mae’n bendant yn werth ei wneud.Dyw e ddim yn dysgu rhywun sut i fod yn ddoniol gan nad oes modd dysgu rhywbeth fel ‘na, ond mae’n rhoi llwybr i chi  wneud eich sioe gynta’ a dyna’r peth anodd.

Ai rhoi cynnig arni yn unig oeddech chi, neu a oedd gennych freuddwydion mawr am fod yn gomedïwr llwyfan? 

Nac oedd, roeddwn yn ddylunydd graffig ar y pryd ac roeddwn yn arfer mynd i’r clwb comedi.Roeddwn yn arfer derbyn eu e-byst a dyma un yn dweud “Ydych chi’n meddwl eich bod yn ddoniol?”Roeddwn yn cael bach o sbort yn y gwaith yn dweud “Gallwn i wneud hynny”, felly wnes i gofrestru i wneud e gan ei ddifaru yn syth!Roeddwn yn berson swil ac roeddwn yn meddwl os gallwn i wneud hynny, gallwn i wneud unrhyw beth.Dim ond ei wneud unwaith oedd fy mwriad i, ac roedd y syniad o wneud e’n codi  ofn enbyd arna i.Ond mae’r sioeau’n debyg i gyffur, yn enwedig os byddant yn mynd yn dda. 

Ond rhaid ei bod yn hynod frawychus ar y dechrau? 

Gall fod.Roedd y sioe gynta wnes i mewn theatr ar gyfer 300 o bobl.Mae hynny’n lle enfawr i wneud eich sioe gynta.Mae’n gallu bod yn frawychus pan rydych yn gwneud sioe mewn tafarn i ryw 10 person pan maen nhw’n edrych yn syth lan atoch.Mae’r blynyddoedd cyntaf yn anodd ac yn waith caled. 

O’r adeg honno enilloch chi wobr Comedïwr Newydd y Flwyddyn yn Lerpwl yn 2006, a chyrhaeddoch chi rownd cyn-derfynol So You Think You’re Funny a Chystadleuaeth Gomedi Caerlŷr. Beth yw eich atgofion o’r rhain? 

So You Think You’re Funny oedd y tro cyntaf i fi fethu – roedd honno’n sioe wael!Roedd hynny’n wers o ran nad yw Americanwyr yn deall jôcs am ardaloedd o Lerpwl.Un o’r eiliadau hynny oedd hyn pan oeddwn yn meddwl “Mae angen i fi ehangu fy neunydd yma!”.Ar y pryd roedd yn achosi loes i fi.Roedd Caerlŷr yn wych, ac yn gystadleuaeth dda.Ond roedd fy nerfau bob amser yn effeithio arna i ychydig mewn cystadlaethau. 

Rydych chi wedi bod ar y cylch comedi llwyfan ers 12 mlynedd, ond ydych chi’n cael yr argraff bod pobl yn meddwl mai llwyddiant dros nos ydych chi oherwydd eich enwogrwydd sydyn y llynedd? 

Ydw, yn bendant o ran pobl yn Llundain.Roedd adeg pan oeddwn yn gwneud sioeau’n eithaf rheolaidd, ond doeddwn i erioed yn mwynhau’r ochr deithio.Yna ces i gyfle preswyl yn Lerpwl a thua’r amser ‘na dechreuais i deulu, felly wnes i aros yma.Mae pobl yn gwybod pwy ydw i ond nid oedden nhw wedi fy gweld i mewn gwirionedd nes i’r fideos gael eu rhoi ar-lein, ond mae’n wir ei bod yn ymddangos i rai pobl fel ‘sŵn i wedi dod mas o’r unman.

Dwedwch ychydig wrthym am Glwb Comedi Hot Water a sut dechreuodd e... 

Cafodd ei ddechrau gan ddau frawd, Paul a Binty Blair, yn Lerpwl yn 2010. Mae’n rhyfedd oherwydd dwi’n credu fy mod wedi bod yno ers y drydedd sioe yno, ac roedd hynny pan ddechreuais i gyflwyno iddynt.Cyfarfod ar hap oedd e a doeddwn i ddim wedi gwneud sioe ers tua blwyddyn.Roeddwn i wedi cael hoe fach, felly dim ond y sioe ‘ma ro’n i’n bwriadu ei gwneud, ond cyrhaeddes i wedi meddwi ac allwn i ddim cofio’r deunydd, felly roedd rhaid gwneud gwaith torf!Ond roedd yn llwyddiannus a gofynnon nhw i fi gyflwyno rhagor ohonyn nhw ac aeth yn boblogaidd gan ehangu i nos Wener, nos Sadwrn a nos Sul. 

Flwyddyn wedyn roedd dau glwb gennym, a nhw yw’r rhai gorau yn y wlad.Mae’r brodyr sy’n ei reoli’n wahanol iawn.Mae gan Paul allu anhygoel o ran marchnata ac mae e’n gyfrifol am y cyfryngau cymdeithasol, a Binty oedd yr un a adeiladodd y clwb ac mae ganddo gariad ymarferol at gomedi. 

Beth sy’n gyfrifol am eich llwyddiant aruthrol dros y blynyddoedd diwethaf, yn eich barn chi?Mae eich fideos ar Facebook yn hynod boblogaidd – weithiau wedi’u gweld gan fwy na 100k o bobl ac mae gennych bron chwarter miliwn o ddilynwyr!Yn ogystal, helpodd marchnata firol i werthu 20,000 o docynnau yn Lerpwl yn unig yn 2018! 

Cyfryngau cymdeithasol sydd wedi bod yn allweddol heb os ac onibai, a byddwn i’n dweud bod y rhan fwyaf ohono wedi dod o Facebook ac YouTube.Mae rhoi’r fideos ‘na ar-lein wedi newid fy mywyd, ac mae wedi newid Hot Water hefyd. 

Dwi’n credu bod mwy o fy neunydd i ar-lein nag unrhyw gomedïwr llwyfan arall yn y byd.Mae gwerth tua 6 awr arno, sy’n anhygoel oherwydd mod i’n gorfod gwneud gwaith torf pan dwi yn Hot Water chwe noson yr wythnos gan fod fy neunydd ar-lein mor gyfarwydd.Mae’n debyg bod pobl yn gwylio fy stwff dros ar ôl tro a byddan nhw’n dod lan ata i ac yn dyfynnu’r hyn dwi wedi’i ddweud – mae wedi newid fy mywyd!

SYLWER:Rhaid i blant dan 14 oed fod yng nghwmni oedolyn.
Argymhellir arweiniad rhiant. 

Pris y tocynnau yw £20.50 (yn ogystal â ffi bostio ddewisol o £1.50)

I gadw eich seddi ar gyfer Medi 2019, cliciwch yma ac
i gadw seddi ar gyfer Ionawr 2020, cliciwch yma

neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444. 

Ymuno â'r rhestr bostio