**CYFWELIAD** - Jonathan Pie (23.11.19)

**CYFWELIAD** - Jonathan Pie (23.11.19)

Neuadd Dewi Sant
Dydd Sadwrn 23 Tachwedd, 7.30pm

MAE gohebydd newyddion mwyaf dig Prydain Jonathan Pie yn dychwelyd i roi’r bobl mewn pŵer dan yr ordd ar y daith Fake News sy’n dod i Neuadd Dewi Sant nos Sadwrn 23 Tachwedd

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Back to the Studio y llynedd, mae’r darlledwr eofn yn dychwelyd gyda’i ddychan hallt a’i ddull miniog o ddadansoddi pynciau’r dydd.Ers dod i’r amlwg yn gyntaf ym mis Medi 2015, mae Jonathan Pie wedi corddi’r dyfroedd ar gyfryngau cymdeithasol gyda darnau fideo o’i farn hynod ddig ynglŷn â chyflwr gwleidyddiaeth y DU.

Rhyddhawyd ei bost cyntaf yn fuan ar ôl dyrchafiad Jeremy Corbyn i arweinyddiaeth y Blaid Lafur, a lledaenodd ei barodi gohebu o fuddugoliaeth Donald Trump mor gyflym a phellgyrhaeddol fel bod rhai sefydliadau’r cyfryngau yn credu mai gohebydd go iawn oedd e – mae bellach wedi cael ei weld 150 miliwn o weithiau, sy’n anhygoel!

Cwrddon ni â’r actor a’r digrifwr Tom Walker i sgwrsio am ei hunan arall, Jonathan Pie...

Gyda hinsawdd wleidyddol sy’n newid mor gyflym, ydych chi’n gorfod ailysgrifennu’r sioe trwy’r amser pan rydych ar daith er mwyn cadw’r deunydd yn ffres?

Roedd sioe fyw gyntaf Pie yn 2016 yn hunllef.Roedd y cyfan am David Cameron a George Osbourne. Roedd pawb yn gwybod beth fyddai canlyniad y bleidlais am Brexit ac roedd Trump dal ond yn ymgeisydd i wneud hwyl am ei ben.Erbyn diwedd y daith honno, roeddem wedi pleidleisio i adael Ewrop, roedd Cameron ac Osbourne wedi mynd ac roedd Trump wedi ennill y Tŷ Gwyn.O’r sioe gyntaf yn y daith i’r un olaf, gwnaethom ailysgrifennu 60% mwy na thebyg – bu bron i fi gael chwalfa nerfol!

Roedd sioe’r llynedd, Back to the Studio, yn ymwneud yn llawer mwy â themâu cyffredinol – ein diwylliant o sarhau a sut mae Twitter yn gallu difetha gyrfaoedd.Erbyn diwedd y sioe honno, mae gyrfa Pie yn deilchion.Ond i fi roedd y sioe honno yn un o uchafbwyntiau fy ngyrfa ac roedd yn cael ei darlledu ar y teledu! Gallwch chi ei gwylio o hyd ar iPlayer.

Bydd y sioe newydd hon yn gyfuniad tebyg o wleidyddiaeth gyfoes ond gyda thema gyffredinol fwy dramatig.Ond yn bennaf, bydd yn gyfle i gynulleidfaoedd gael chwerthin – mwy na thebyg am ben Pie ei hun!

Rydych bellach wedi cynnal dwy daith hynod lwyddiannus fel Jonathan Pie gan gynnwys sioeau yn Apollo Eventim yn Llundain lle gwerthwyd pob tocyn.Ydych chi’n credu bod y cyhoedd bellach yn meddwl am Pie fel perfformiwr byw cymaint â bod yn seren ar-lein?

Mae pobl dal yn meddwl am Pie fel niwsans ar YouTube, ond cynnwys diflannol yw’r rhefru wythnosol – tair munud o ddicter sydd fel arfer yn cael ei anelu at y Torïaid, Trump neu ormodeddau diwylliant cywirdeb gwleidyddol.Yn y sioeau byw, gallwch fynd ar lawer mwy o daith ac ymdrin â materion mwy cymhleth, wrth geisio gwneud y deunydd mor ddoniol â phosib.Dwi’n llawer mwy cyfforddus fel perfformiwr llwyfan nag ymddangos mewn fideos YouTube.Mae’r gynulleidfa bob amser wedi bod yn anhygoel ac mae’n debyg eu bod yn dod nôl am ragor, sy’n galonogol.

Ydych chi byth yn cael trafferth penderfynu beth byddai Pie yn ei feddwl am bwnc penodol?

Yn y pen draw, cymeriad yw Pie, felly dwi’n gallu gwneud iddo ddweud neu feddwl unrhyw beth dwi am iddo ddweud neu feddwl.Mae’n gallu bod yn gywir, mae’n gallu bod yn anghywir.Mae’n gallu bod yn huawdl, ac mae’n gallu bod yn wirion.Mae’n gallu cytuno â dadl Aros un wythnos a chytuno â dadl Gadael yr wythnos nesaf, sy’n golygu bod gan Pie y gallu unigryw i gythruddo pawb.Ond mae’n gymeriad cymhleth yn wleidyddol.Mae’n adain chwith o ran ei wleidyddiaeth ond yn aml mae’n beirniadu gormodeddau’r elît rhyddfrydol.Mae’n casáu Trump ond yn deall rhesymau ei gefnogwyr dros bleidleisio yn y ffordd a wnaethant.Ac yn y pen draw, dwi’n meddwl ei fod yn llawn dryswch o ran Brexit.

Wrth gwrs, mae “fake news” yn derm mae llawer o bobl yn ei gysylltu â Donald Trump, ond mae’n debyg bod pobl yn ymddiried llai a llai mewn ffynonellau newyddion.Ble rydych chi’n mynd am eich newyddion a sut rydych chi’n ceisio gwahaniaethu rhwng yr hyn sy’n “fake news” a’r hyn nad yw?

Dwi’n darllen papur newydd gwahanol bob dydd.The Guardian un diwrnod, The Times yr un nesaf ac ati.Mae newyddion yn nwydd erbyn hyn, rydym yn ddefnyddwyr ohono.Ac os oes gormod o’r un peth gennych mae’n mynd fel bwyd sothach.Dwi’n meddwl bod deiet amrywiol yn llawer iachach o ran y newyddion.Ac mae dilyn ‘deiet’ amrywiol o newyddion yn golygu darllen sawl barn a dod i’ch casgliadau eich hun...mi wnes i odro’r metaffor deiet yna ychydig yn rhy hir dwi’n credu!

Aethoch chi â’ch sioe ddiwethaf dramor, gan berfformio yn UDA ac Awstralia.Sut cafodd ymagwedd ddychanol Pie at wleidyddiaeth gael ei derbyn dramor?

Roeddent yn dwlu arni, roedd yn ddiddorol.Nid yw’r cynulleidfaoedd yn UDA ac Awstralia mor hawdd ei dramgwyddo o bell ffordd ac maent yn llawer mwy agored i eraill yn herio eu barn.Dyma oedd fy ymweliad cyntaf ag Efrog Newydd ac roeddwn yno’n gwneud sioe!Ac mae Washington yn anhygoel!

Ydych chi’n mwynhau ymchwilio i wleidyddiaeth gwledydd eraill ar gyfer y cynulleidfaoedd rhyngwladol hynny a’i thrafod â nhw?

Roedd rhaid i fi ailysgrifennu’r sioe’n eitha’ helaeth ar gyfer Awstralia ac unwaith eto ar gyfer America.Ond y manylion lleiaf yw’r her fwyaf anodd.Pwy yw’r person sy’n cyfateb i Fiona Bruce yn eu gwlad nhw?Beth sy’n cyfateb i’r Daily Mail yn eu gwlad nhw?Roedd yn hunllef fawr i fi orfod ailysgrifennu jôc gyda’r llinell glo “A cheese and onion pasty from Greggs” - cymerodd hynny achau i’w gael yn iawn!

Wrth deithio UDA y llynedd, gwnaethoch recordio rhaglen ddogfen ar gyfer BBC3 o’r enw Jonathan Pie’s American Pie.Oedd rhaid i chi ysgrifennu rhaglen ddogfen mewn ffordd wahanol i sioe fyw hyd awr?

Y gwahaniaeth mawr rhwng rhaglen ddogfen a fformat byw yw bod sioeau byw yn cael eu creu ar bapur.Mae’r rhaglen ddogfen yn cael ei chreu yn yr ystafell olygu.  

Bu cryn ymddiriedaeth gan y BBC yn Pie, ac roedd yn brofiad arbennig.Roeddwn am fynd i America a siarad â chynifer o bleidleiswyr Trump â phosib.Roeddwn am geisio peidio â rhagfarnu eu rhesymau dros bleidleisio sut y gwnaethant, felly dechreuon ni gyda barn pob un ohonom o sut byddai pleidleisiwr Trump nodweddiadol fod trwy gyfweld â goruchafiaethwr gwyn o’r dde eithaf.Roedd yn brofiad diddorol ond nid un oedd yn arbennig o ddymunol.Fodd bynnag, roeddwn am ganiatáu iddo siarad oherwydd pan fo pobl fel e’n dechrau siarad, rydych yn sylweddoli pa mor wirion maen nhw’n swnio.Roedd yn anghyfforddus ei recordio, a gobeithio ei fod yn anghyfforddus ei wylio.

Ar ôl hynny, siaradom â phleidleiswyr Trump eraill oedd yn ein galluogi i ddangos nad yw ei holl gefnogwyr yn meddu ar gredoau eithafol neu sinistr.Nid yw hynny’n golygu nad ydw i’n credu y gwnaethant benderfyniad ofnadwy wrth bleidleisio i Wotsit caws sosiopathig feddiannu’r Tŷ Gwyn!

Mae eich fideos ar-lein yn ysgogi dadlau a thrafod yn rheolaidd ar draws cyfryngau cymdeithasol.Oedd hynny’n rhan o’ch bwriad erioed wrth greu’r cymeriad?

Dadlau yw hanfod Pie, ond dwi ddim erioed wedi ceisio bod yn ddadleuol – nid am eiliad. Yn anffodus, go brin mae dadlau a Twitter yn cyd-fynd yn dda â’i gilydd.Doedd neb wedi bod yn barod mewn gwirionedd am ba mor fileinig mae cyfryngau cymdeithasol yn gallu bod, ac mae Pie yn derbyn llawer o feirniadaeth gan nad yw pawb yn cytuno â phopeth.Mae Twitter yn lle ofnadwy o ran sarhad a bwlio os mentrwch ddweud unrhyw beth sy’n herio’r farn ryddfrydoli sefydledig.Rwy’n tueddu i fod yn fwy gofalus ar gyfryngau cymdeithasol y dyddiau hyn a dyna pam dwi’n gallu bwrw fy mola berfedd!  

Ydy pobl byth yn cael trafferth cydnabod mai cymeriad yw Jonathan Pie?

Mae’r rhan fwyaf o bobl gall yn deall y gwahaniaeth rhwng cymeriad dychanol a pherson go iawn.Ond wrth gwrs, mae’r llinellau’n annelwig.A bod yn onest, yr un wyneb a llais sydd gan y ddau ohonom, felly mae’n iawn.Y prif wahaniaeth rhyngof i a Pie yw nad politico ydw i.Os byddaf yn y dafarn, y peth olaf dwi am ei drafod yw Brexit neu bwysigrwydd rhyddid i lefaru.Swydd y dydd yw hynny.

Ydych chi wedi ystyried cyfweld â rhagor o bobl wrth berfformio fel Jonathan Pie?

Yn gynnar iawn penderfynais y byddai Pie yn gymharol dda wrth ei waith.Dim ond ar ôl i’r camerâu stopio recordio y mae’n rhoi rhwydd hynt i’w wir farn.Pan dwi wedi cyfweld ag unrhyw un trwy gymeriad Jonathan Pie, dwi’n ceisio ei wneud yn gyfweliad da â thro digrif. Yn Jonathan Pie’s American Pie, cyfwelais â gohebydd Tŷ Gwyn y BBC, Jon Sopel.Roedd yn gyfweliad gwych. Roedd Jon yn deall y parodi ac roeddem yn ffugio bod cystadleuaeth broffesiynol rhyngom.Roedd yn gymaint o sbort ac mae’n un o’r eiliadau mwyaf digrif yn y sioe gyfan.Nid Ali G yw Pie. Dwi’n gwneud yn siŵr bob amser mod i’n gweithio gyda rhywun sy’n deall y jôc.Dwi ddim yn ddigon dewr i wneud beth mae Sacha Baron Cohen yn ei wneud!

Beth arall sydd yn yr arfaeth ar gyfer Tom Walker a Jonathan Pie yn 2019?

Wel, mae’n ymddangos y bydd Brexit yn digwydd go iawn, felly dwi’n gobeithio gwneud rhywbeth sylweddol am hynny – croesi bysedd.Dwi am i’r drydedd sioe fyw hon fod yr un orau hyd yma, felly nawr yw’r amser i ddechrau profi deunydd newydd!

 

“Brilliant, brave, raw and analytical without forgetting to be funny”
Ricky Gervais

"A staggering tour-de-force of righteous visceral rage”
Chortle 

“As exquisitely performed as it is well written, damningly scathing of current political discourse and engagement”
The Scotsman 

CYFYNGIAD OEDRAN:  16+ oed (mae’n cynnwys rhegu)

SYLWER: Mae’r sioe yn dechrau am 7.30pm i’r dim ac ni chaiff hwyrddyfodiaid fynediad.

TOCYNNAU

 Pris Safonol

 £20 | £27 

 Myfyrwyr |Hawlwyr Budd-daliadau 

 £5 yn llai 

Yn ogystal â ffi bostio ddewisol o £1.50.
Ar gyfer tocynnau Hynt, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.  

I gadw sedd, ewch i www.stdavidshallcardiff.co.uk/welsh
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444

Ymuno â'r rhestr bostio