Cyfweliad gyda "Ringo Starr"

Cyfweliad gyda "Ringo Starr"

Cyfweliad gyda
GORDON ELSMORE
(NEU RINGO STARR)


Neuadd Dewi Sant
Dydd Iau 5 Rhagfyr, 7.30pm 

AWYDD dipyn o Twist and Shout wrth i Beatlemania feddiannu Neuadd Dewi Sant ar gyfer dathliad arbennig o fand mwya’r byd erioed!

Bydd y band teyrnged The Bootleg Beatles yn perfformio pob cyfnod o yrfa’r Fab Four o glwb The Cavern i The Rooftop ddydd Iau 5 Rhagfyr.Hefyd, y tro hwn byddan nhw’n dathlu hanner canfed penblwydd Abbey Road!

Neil Collins sy’n sgwrsio gyda Gordon Elsmore (neu  Ringo Starr) ynghylch A Day in the Life, y gwir fand teyrnged.

Mae’n anhygoel pa effaith gafodd pedwar bachgen ifanc dosbarth gweithiol o Lerpwl ym mhob cwr o’r byd pan ystyriwch chi mai dim ond am 10 mlynedd y bu’r band gyda’i gilydd.Serch hynny, mae The Bootleg Beatles wedi ennill llwyddiant rhyfeddol am bron i bedair gwaith y cyfnod hwnnw, ac rydych chi nawr yn dynesu at eich pen-blwydd yn 40.Sut byddech chi’n egluro hirhoedledd The Bootleg Beatles wrth ystyried cymaint o fandiau teyrnged i’r Fab Four sydd allan yna?A beth sy’n eich gwneud chi’n wahanol?

The Bootleg Beatles oedd y band teyrnged cyntaf i’r Beatles, ac efallai y band teyrnged cyntaf un, felly mae hynny’n golygu eu bod nhw wastad wedi bod â safle go bwysig yn y byd teyrnged.

Nhw oedd y cyntaf i osod y bar yn uchel iawn a’r unig grŵp i ddefnyddio cerddorfa fyw yn gyson.Mae pob band arall wastad am fod sawl cam ar ei hôl hi a fyddan nhw fyth yn llwyddo i gyrraedd y safon honno.Mae dilyniant y band yn mynd yn ôl ddegawdau, ac mae’r brand wedi’i hen sefydlu bellach.Mae pobl yn gwybod yn union beth i’w ddisgwyl, sef perfformiad o safon uchel.

Ddewch chi ddim ar draws llawer o ffans sydd mor obsesiynol a gwybodus na ffans y Beatles.Mae’n rhaid eu bod nhw’n eich rhoi chi o dan gymaint o bwysau craffu bob nos?

Mae na lawer o wahanol lefelau o gefnogwyr!O’r arch-gefnogwyr sy’n dod i’n gweld ni ddysenni o weithiau ac sydd wedi gweld y sioe yn esblygu dros y blynyddoedd i’r rhai hynny sydd yn ein gweld ni am y tro cyntaf.

Dydw i ddim yn meddwl am y cefnogwyr yn craffu fodd bynnag.Mae hi wastad yn dda clywed beth maen nhw’n ei feddwl, ond fy ngwaith i yw bod mor agos â phosib i Ringo o ran ei olwg a’i steil o chwarae.Rwy’n glynu at hynny a gobeithio bod y cefnogwyr yn ei werthfawrogi.

Beth fu barn y Beatles go iawn am The Bootlegs dros y blynyddoedd, ac oes unrhyw un ohonoch chi wedi cwrdd â nhw?

Rwyf heb gwrdd ag un ohonyn nhw, felly alla i ddim dweud mae arna i ofn.

Fel teyrngedwr i Ringo mae gennych esgidiau anferth i’w llenwi.Pa baratoadau fyddwch chi’n eu gwneud cyn pob gig i geisio mynd dan groen y dyn ei hun?Rwy’n dyfalu y byddwch chi wedi astudio cannoedd o oriau o dapiau, ond mae’n rhaid bod yr acenion, yr ymadroddion byrfyfyr a’r ystumiau i gyd yn anodd ei hoelio nhw ac argyhoeddi? 

Ydy, mae hynny’n wir.Mae’n cymryd blynyddoedd o astudio ac ymarfer ac mae’n anodd ei chael hi’n berffaith.Mae’n golygu dipyn o golur hefyd! 

Yn y pen draw fe beidiodd y Beatles â theithio ym 1966 oherwydd yr holl hysteria oedd ymhlith ffans yn y gigs.Ydy hi erioed mynd yn wallgo yn rhai o’ch cyngherddau chi?Mae’n fy nharo i bod y gorau o’r ddau fyd gennych chi sef bod pobl yn eich adnabod yn syth ar lwyfan, ond y gallwch chi gerdded i lawr y stryd yn ddyddiol heb i neb sylwi arnoch. 

Mewn ambell ffordd...mae’r cyngherddau o dro i dro yn gallu bod yn wyllt dros ben ond mae’n tawelu wedi’r sioe.Mae bron iawn fel bo’r cefnogwyr yn chwarae rhan ffans gwallgo’r 60au a ni’n chwarae rhan y Beatles – ond mae pawb yn mynd adref fel nhw eu hunain! 

Ffurfiodd y band ym mis Mawrth 1980 allan o gast y sioe gerdd Beatlemania ar Broadway bron i ddeng mlynedd yn union wedi i Paul McCartney gyhoeddi bod y band yn chwalu.Y gig cyntaf oedd gig i fyfyrwyr yn Tiverton, Dyfnaint.Ewch â ni drwy hanes dyddiau cynnar y band...

Doeddwn i ddim yn y band yn y dyddiau hynny felly alla i ddim dweud.Ond mae’n rhaid eu bod nhw wedi bod yn ddyddiau o waith caled ac roedd glynu wrthi a chadw i fynd a maes o law tyfu’n llwyddiannus yn deyrnged i ymroddiad yr aelodau gwreiddiol i’r gerddoriaeth.

Fyddai neb wedi gallu proffwydo’r hyn fyddai’n digwydd nesa.Ers y gig bach cynta hwnnw, mae’r Bootleg Beatles wedi bod ar daith drwy Ewrop, America, Asia ac Awstralia.Hefyd, rydych chi wedi rhannu llwyfan â David Bowie, Elton John, Rod Stewart, Bon Jovi, Manic Street Preachers a hyd yn oed wedi cefnogi Oasis pan oedden nhw ar y brig ar gyfer dwy gig yn Earls Court ym 1995. Pryd daethoch chi’n rhan o’r band a sut ddigwyddodd hynny?

Ymunais i â’r band yng nghanol taith ar ôl i’r drymiwr blaenorol adael yn sydyn, felly ychydig iawn o rybudd ges i a bu’n rhaid imi ddysgu’r sioe wrth ei gwneud hi.Ro’n i wedi bod yn chwarae Ringo mewn nifer o fandiau eraill felly ro’n i’n gyfarwydd â’r gerddoriaeth ac yn adnabod yr aelodau eraill o fandiau blaenorol, ond roedd hi’n fedydd tân! 

Disgrifiwch eich atgofion cynharaf fel rhywun oedd wedi gwirioni ar Beatles. 

Rwy’n cofio chwarae Twist & Shout ar chwaraewr recordiau mam a dad yn saith oed, a maes o law ro’n i wedi chwarae’r record yn dwll!Rwy’n chwarae’r record honno hyd yn oed heddiw gyda’r holl hisian a chraclio ac mae’n mynd â mi’n ôl yn syth. 

Allwch chi gofio lle roeddech chi ar y diwrnod y bu John Lennon farw ym 1980? 

Sori, llawer rhy ifanc! 

Beth yw’ch hoff albwm gan y Beatles? 

Abbey Road – mae fwy neu lai o safbwynt y Beatles yn berffeithrwydd pur. 

A oes yna unrhyw ganeuon sy’n hynod anodd eu perfformio nhw’n fyw? 

Fixing a Hole, sydd yn dwyllodrus o anodd drymio iddi.Nodweddiadol o Ringo.Creadigol, diog, llac, cŵl ac yn ymddangos yn rhwydd.Anodd iawn ei ail-greu. 

Pa mor bell ydych chi’n barod i fynd er mwyn  meddiannu’r rôl?Ydych chi wedi teimlo’r awydd o gwbl i fabwysiadu rhai o nodweddion bywydau’r band? 

Os allwn i ond fforddio gwneud!Na, actorion ydym ni.Actorion sydd o ddifri wrth gwrs, ond actorion serch hynny. 

Mae bywyd ar y lôn yn perfformio caneuon y Beatles bob nos yn ymddangos yn gyfareddol, ond ydy hi erioed yn teimlo fel unrhyw waith arall?Oes ‘na adegau pan fyddwch chi‘n meddwl “Dydw i ddim eisiau canu Hey Jude eto wir”, neu a yw ymateb y gynulleidfa wastad yn cadw’r cyffro ichi? 

Dyw bod ar y llwyfan a pherfformio fyth yn faich!Dydw i byth yn diflasu arno.Mae’n waith gwych.Mae teithio a bod i ffwrdd o adref yn galed, ond mater o gymryd y da a’r drwg yw hi. 

Mae brwdfrydedd y band wastad yn taro dyn ac mi allwch ddweud eich bod chi gyd yn ffans o’r Beatles uwchlaw popeth arall.O’u cymharu â bandiau teyrnged eraill i’r Beatles, mae’r Bootlegs bob tro yn newid eu caneuon boed hynny i ddathlu pen-blwydd Sgt Pepper neu gynnwys rhai caneuon solo ddaeth i’r brig.Fydd yna haenen o ganeuon tymhorol fel Happy Xmas (War is Over) neu Christmas Time (Is Here Again) yn eich set chi yng Nghaerdydd yr wythnos nesa? 

Dweud dim! 

Bydd y daith yma hefyd yn rhoi llwyfan i’r Pepperland Sinfonia.Soniwch amdanyn nhw... 

Maen nhw’n gerddorion gwych, lot o sbort ac maen nhw’n codi’r band i lefel arall yn llwyr o ran y sioe.Maen nhw’n wych!Rhyfeddol!Allen ni ddim gwneud y sioe hebddyn nhw.Maen nhw’n helpu i ail-greu’r recordiau fel na all yr un band arall ei wneud. 

Mi dderbyniodd y Beatles adolygiadau anhygoel am eu gigs nhw yn y Capitol Theatre – dafliad carreg yn unig o Neuadd Dewi Sant.Beth yw eich atgofion chi o berfformio yma, a beth sy’n gwneud y sioe eleni yn un na ddylid ei cholli? 

Mae’n lle hardd i chwarae gydag acwstigs gwych a golygfa dda fwy neu lai o bob sedd.  Mae’r llwyfan yn hyfryd ac rydych chi’n ymwybodol bod nifer o berfformwyr mawr wedi bod yno o’r blaen.

TOCYNNAU 

 Pris Safonol

£35

 Seddi Premiwm

£37.50

 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith

£1 oddi wrth bob tocyn

 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444)

£1 oddi wrth bob tocyn

A thâl postio dewisol o £1.50.
Ar gyfer tocynnau Hynt, ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444.

I archebu eich seddi, ewch i dudalen The Bootleg Beatles
neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 84444

Ymuno â'r rhestr bostio