Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Actifyddion Artistig | “Gŵyl Tŷ Allan” - Gŵyl gelfyddydol ddigidol ar-lein newydd a chyffrous

Actifyddion Artistig | “Gŵyl Tŷ Allan” - Gŵyl gelfyddydol ddigidol ar-lein newydd a chyffrous

 

"Gŵyl Tŷ Allan"
Gŵyl gelfyddydol ddigidol ar-lein newydd a chyffrous.
Camu o'r cyfnod clo!
18 Gorffennaf - 15 Awst 2020 
#dysgucreadigol #natur #dysgudanglo #celf

Mae Actifyddion Artistig (sy'n cefnogi ymgysylltiad â chynulleidfa, addysg, a'r gymuned) wedi creu gŵyl gelfyddydol ddigidol ar-lein newydd, sef “Gŵyl Tŷ Allan, a fydd yn ein hysbrydoli ni i gyd i fod yn greadigol, ac yn ein hannog ni i gyd i fynd allan i'r awyr agored. Mae'r ŵyl ddigidol yma'n dod ar adeg pan mae dysgu o bell wedi dod yn hanfodol i bobl ifanc yn ystod y cyfnod clo rydyn ni'n dal i fod ynddo. 

Mae Actifyddion Artistig wedi bod yn arwain y ffordd drwy eu hymgysylltiad ag ysgolion, athrawon, teuluoedd a phobl ifanc, gan ddarparu adnoddau addysgol ar-lein, mynediad at diwtorialau creadigol byw, ynghyd â dolenni a chyngor.ByddGŵyl Tŷ Allanyn cynnig mynediad am ddim at weithgareddau ar-lein, a bydd yn cynnwys mini-brosiectau a gweithgareddau dan arweiniad artistiaid. 

“The festival will encourage all, particularly young people to find inspiration, and enjoy the natural world and being out -doors.  Whether it’s in the parks, urban environment, garden or balcony during lockdown we have seen nature coming closer and playing an important role in our wellbeing. “ Bryony Harris,Cyfarwyddwraig,  Actifyddion, Artistig    

MaeGŵyl Tŷ Allan yn annog pawb, yn enwedig pobl ifanc, i ddod o hyd i ysbrydoliaeth ac i fwynhau'r byd natur sydd o'n cwmpas. Bydd tasgau allweddol ar thema natur yn rhan o'r broses greadigol ac ymgysylltu, gan annog ymdeimlad o lesiant.  

Bydd rhaglen yr ŵyl yn cynnwys:

  • mini-brosiectau (gan gynnwys prosiect creadigol ar gyfer cyfnod pontio blwyddyn 6) 
  • gweithgareddau creadigol un-tro ym maes cerddoriaeth, dawns/symud, celf a drama; 
  • dangosiadau gan artistiaid i blant o bob oed;
  • sgyrsiau, sesiynau holi ac ateb, cwisiau a llawer o gyfleoedd i rannu. 

Bydd nifer o brosiectau a thasgau'r ŵyl yn cefnogi disgyblion o'r blynyddoedd cynnar, i gyfnod allweddol 4 a'r tu hwnt, gan gynnwys disgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae rhywbeth bach i bawb. 

Cymerwch ran, ymunwch â ni, joiwch ŵyl celfyddydau digidol, “Tu Allan i’r Drws o 18 Gorffennaf - 15 Awst 2020. Bydd rhaglen fanwl o'r arlwy, y dyddiadau ac amseroedd ar gael yn fuan!  

Mewn cydweithrediad â “Gŵyl Tŷ Allan, mae Actifyddion Artistig yn llunio parseli creadigrwydd i gefnogi'r bobl ifanc hynny sy'n methu cael mynediad at weithgareddau ar-lein oherwydd eu bod yn byw mewn ardal wledig, ardal ddifreintiedig neu bobl ifanc eraill yng nghanolbarth y de. Bydd y parseli yma'n cael eu dosbarthu i ddisgyblion enwebedig cyn diwedd y tymor, er mwyn eu cefnogi yn ystod gwyliau'r haf. 

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch “Gŵyl Tŷ Allan”, (lluniau'r wasg, cynnwys, cyfweliadau) cysylltwch â Patricia O’Sullivan, 0784 14121075, Tîm Cyfathrebu Actifyddion Artistig

Dilynwch ni ar Twitter: @ArtsActive; Facebook: @artsactive

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nodiadau i'r Golygyddion: 

Elusen gofrestredig sy'n cefnogi prosiectau ymgysylltu â'r gynulleidfa, addysg a'r gymuned o Neuadd Dewi Sant a'r Theatr Newydd yw Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig. Mae'r Ymddiriedolaeth yn credu'n angerddol yng ngrym prosiectau celfyddydol o ansawdd uchel er mwyn ymgysylltu, ysbrydoli a thrawsnewid bywydau pobl, waeth beth yw eu cyd-destun economaidd, diwylliannol na chymdeithasol. 

Mae rhaglen Actifyddion Artistig wedi'i hysbrydoli gan raglenni amrywiol y ddau safle, ac mae'n manteisio ar yr arbenigedd a'r adnoddau sydd ganddynt, gan eu defnyddio fel sbardun grymus ar gyfer mentrau creadigol. Cyflwynodd Actifyddion Artistig y rhaglen A2:cyswllt yn rhanbarth Canolbarth y De fel rhan o brosiect y rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg Ranbarthol. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch Actifyddion Artistig.

Mae Actifyddion Artistig yn gweithredu A2: Criw Celf, sy'n cynnig rhaglen amrywiol o gyfleoedd i artistiaid ifanc allu gweithio gydag artistiaid proffesiynol, curaduron, dylunwyr, gwneuthurwyr ffilm ac ati, er mwyn cael dealltwriaeth ddyfnach a phrofiad gwell o arferion presennol y celfyddydau gweledol. Mae Criw Celf yn gweithio gyda phobl ifanc sy'n dangos dawn neu ddiddordeb nodedig yn y celfyddydau gweledol, gan eu helpu i ddatblygu eu potensial yn llawn. Ariennir A2: Criw Celf gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac fe'i rheolir gan Ymddiriedolaeth Actifyddion Artistig gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau celfyddydol, orielau a cholegau er mwyn gwreiddio ein gweithgarwch ym mwrdeistrefi sirol Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd, Bro Morgannwg, a Phen-y-bont ar Ogwr.

                      

Ymuno â'r rhestr bostio