Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Mesurau Diogelwch Covid-19

CROESO’N ÔL I NEUADD DEWI SANT!

Rydym wrth ein boddau o’ch gweld yn dod yn ôl, a dyma ddiolch o galon i chi am eich amynedd a’ch cefnogaeth fu’n werth y byd i ni ar hyd y ffordd.

A ninnau bellach ar agor, rydym am i chi deimlo’n hyderus ac yn ddiogel yn yr oedfan fel y gallwn ni i gyd gael blas unwaith eto ar wefr yr adloniant byw y buon ni gymaint o chwith ar ei ôl.

Rydym wedi rhoi yn eu lle sawl canllaw diogelwch yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru i’r celfyddydau perfformio i ymorol bod Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn ddiogel rhag COVID-19.Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

 • EIDDO PERSONOL

Mae ein hystafell gotiau bellach ar agor i’r rhan fwyaf o berfformiadau a chodir ffi fechan am gadw eitemau. Peidiwch â dod â bagiau mawr i’r lleoliad a chofiwch wisgo’ch mwgwd wrth ollwng a chasglu eich eiddo.

 •  CADW PELLTER CYMDEITHASOL

Nid oes gofyniad cyfreithiol o 7 Awst 2021 i gadw pellter o 2 fetr oddi wrth eraill ond byddem yn eich annog i gadw eich pellter gymaint â phosibl er mwyn osgoi trosglwyddo'r feirws.

 • SYSTEM UNFFORDD

Lle bo modd rydym wedi newid cynllun arferol yr oedfan i wneud lle i system unffordd i leihau cysylltiad cymdeithasol gymaint ag y bo modd yn ystod eich ymweliad.

 • GORCHUDDION WYNEB

Rhaid i bawb dros 11 oed wisgo gorchudd wyneb drwy’r amser pan fyddant ar eu traed, dim ond pan fyddwch yn eistedd y cewch dynnu eich masg.

 • GLANWEITHDRA

Rydym wedi rhoi rhaglenni glanhau gwell yn eu lle i gadw pawb mor ddiogel ag y bo modd ac rydym yn defnyddio peiriannau niwlio i ddiheintio wynebau dodrefn, seddi a mannau cyswllt.

Mae mannau diheintio dwylo mewn llefydd amlwg drwy hyd a lled yr adeilad.Cofiwch eu defnyddio pan fyddwch yn cyrraedd ac yn gadael yr oedfan, ac fel y mynnwch chi yn ystod eich ymweliad.

Os oes gennych anghenion hygyrchedd, gofynnwch i aelod o’r staff am gymorth.

 • TOCYNNAU

Cofiwch fod â’ch tocynnau ar gael yn hawdd i’n timau Blaen Tŷ eu gwirio.

Lle bo modd, defnyddiwch e-docynnau, fydd yn lleihau cysylltiad cymdeithasol hyd yr eithaf, neu dewch â thocynnau ‘Printio Gartref’ i osgoi ciwiau casglu yn y Swyddfa Docynnau. 

 • LLUNIAETH

Bydd ein barau’n ailagor o 31 Awst 2021 ac rydym yn falch iawn o ailddechrau'r gwasanaeth hwn, cofiwch fod angen gwisgo masgiau wrth sefyll felly peidiwch â bwyta nac yfed wrth sefyll ac ewch â phob lluniaeth i'ch sedd.

 • OEDFAN DDI-ARIAN

Mae Neuadd Dewi Sant bellach yn oedfan ddi-arian yn mynd yn ei blaen.

 • LLAI O LE

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, ar hyn o bryd rydym yn cadw at y canllawiau pellter dau fedr, sydd wedi lleihau o dipyn y nifer o seddi ar gael i unrhyw berfformiad yn yr awditoriwm.

Cyhoeddir unrhyw newidiadau yn y gofynion pellter cymdeithasol a’r seddi sydd ar gael drwy ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol.

 • LIFFTIAU

Dim ond un person / swigen aelwyd gaiff fod yn y lifft teithwyr ar unrhyw adeg.

Gwaetha’r modd, gallai hyn beri ciwiau hir, felly cofiwch lwfio digon o amser os oes gennych broblemau hygyrchedd.

 • TAI BACH

Rheolir y tai bach ar bob cyntedd gan aelod o’n tîm Blaen Tŷ a byddant yn gweithio yn ôl y drefn un i mewn, un allan er mwyn cydymffurfio â chamau pellter cymdeithasol.

Cofiwch lwfio amser dros ben pan fyddwch yn defnyddio ein cyfleusterau tai bach.Fe’u glanheir yn drwyadl cyn, yn ystod ac ar ôl pob perfformiad.

Os oes arnoch angen cymorth, cofiwch gysylltu ag aelod o’r staff fydd yn falch o’ch helpu chi.

 • SYSTEM AWYRU

Mae ein system awyru yn newydd sbon a bydd yn tynnu unrhyw ronynnau gan fod y gosodiad COVID yn gweld rhoi awyr iach yn lle’r holl awyr chwe gwaith yr awr yn yr awditoriwm ac yn y cynteddau. O ganlyniad, mae’n bosib y gall yr awditoriwm fod ychydig yn oerach nag arfer oherwydd y cynnydd yn yr awyru.

 • SYMPTOMAU

Peidiwch â mynd i mewn i Neuadd Dewi Sant os oes gennych symptomau COVID-19 neu os ydych wedi cael cyngor i ynysu dros gyfnod eich ymweliad gan dimau Profi, Olrhain, Diogelu’r GIG. Rhaid i chi beidio ag ymweld os ydych wedi cael prawf COVID positif o fewn 10 diwrnod a dylech ynysu ar unwaith.

 • STATWS BRECHU

Os bydd gofyn i chi ddangos eich statws brechu, ewch i LLYW.CYMRU - Pàs COVID y GIG 


Diolch o galon i chi am eich amynedd a’ch cymorth yn rhoi ar waith y camau diogelwch COVID-19 yma.Rwan ymlacio a chael blas ar y sioe piau hi!

Ymuno â'r rhestr bostio