Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Mesurau Diogelwch Covid-19

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio. 

Neuadd Dewi Sant

_______________________________________________ 

 • GOFYNION DIOGELWCH COVID-19 AR GYFER MYNEDIAD


  Dan ganllawiau Llywodraeth Cymru bydd rhaid i fynychwyr pob sioe yn Neuadd Dewi Sant ddarparu prawf o’u statws COVID-19 yn gymorth i leihau lledaenu’r feirws.

O ddydd Llun 15 Tachwedd 2021 allan, dan ganllawiau Llywodraeth Cymru bydd rhaid i fynychwyr pob sioe yn Neuadd Dewi Sant ddarparu prawf o’u statws COVID-19 yn gymorth i leihau lledaenu’r feirws.

Felly bydd gofyn i chi gwblhau o leiaf un o’r canlynol cyn eich ymweliad: 

 • Llwytho i lawr Bàs Digidol GIG Cymru i’ch ffôn clyfar sydd â chod bar y gellir ei sganio pan gyrhaeddwch yr oedfan.Gweler y ddolen ganlynol i gael gwybod sut i gyrchu’r ap digidol: https://gov.wales/get-your-nhs-covid-pass

 • Gwneud cais am fersiwn bapur o’ch statws brechu.Rhowch ganiad i 0300 303 5667 i drefnu i gael copi papur. 

  SYLWER: Mae angen cyflwyno prawf adnabod ffotograffig gyda’r fersiwn papur o’ch statws mewn perthynas â’r brechlyn.

 • Darparu prawf o Brawf Llif Unffordd wedi’i wneud hyd at 48 awr cyn y digwyddiad a’r canlyniad gennych i’w gyrchu drwy nodyn testun neu ebost. 

COFIWCH: Fydd cyflwyno eich cerdyn cofnod brechu COVID-19 DDIM
yn ddigonol i’w dderbyn yn brawf
.  

Mae rhai Dan 18 wedi eu heithrio rhag gorfod cael pás Covid

 

Mae ardystiad COVID-19 yn amrywio yn ôl gwahanol ranbarthau gan ddibynnu o ble’r ydych yn dod i mewn: 

CYMRU A’R ALBAN

Defnyddiwch declyn hunan-adrodd y GIG neu ddod â chopi o’ch statws brechu y gallwch ei lwytho i lawr neu ofyn amdano ar wefan Llywodraeth Cymru neu wefan GIG yr Alban.

LLOEGR

Defnyddiwch Bàs COVID-19 y GIG yn ardystiad.  I gael rhagor o fanylion ynghylch y gofynion a sut i lwytho i lawr y pàs, ewch i wefan y GIG.

EWROP

Byddwn yn derbyn ardystiad COVID Digidol yr UE.

Y TU ALLAN I EWROP (DEILIAID TOCYNNAU RHYNGWLADOL)

Bydd gofyn i chi wneud Prawf Llif Unffordd 36 awr cyn cyrraedd.Byddwch yn llwytho i fyny ganlyniad eich prawf drwy wefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig (https://www.gov.uk/report-covid19-result), a fydd yn canlyn hyn â neges destun i gadarnhau, y mae’n rhaid i chi ei dangos pan ddewch i mewn.Defnyddiwch Wefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig   (https://www.gov.uk/report-covid19-result) i gofrestru eich canlyniad.Dylech ddefnyddio eich llety/man preswyl yn god post i gofrestru eich canlyniad. 

Neu gallwch ddod o hyd i’ch canolfan brofi leol, a dangos y neges destun sy’n cadarnhau canlyniad eich prawf.  Defnyddiwch Wefan Llywodraeth y Deyrnas Unedig (https://www.gov.uk/report-covid19-result) i gofrestru eich canlyniad.Dylech ddefnyddio eich llety/man preswyl yn god post i gofrestru eich canlyniad.

Cofiwch gadw llygad ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol i weld unrhyw ddiweddariadau pellach. 

 • GORCHUDDION WYNEB

Rhaid i bawb dros un ar ddeg oed wisgo gorchudd wyneb tra byddwch ar eich traed ac yn symud o gwmpas yr oedfan, i’ch gwarchod chi’ch hun a’r rheini o’ch cwmpas chi.  Cewch dynnu eich masg unwaith y byddwch ar eich eistedd gan fod yna lai o gydarwaith wyneb yn wyneb. Diolch i chi am eich cymorth a’ch cytgord yn hyn o beth.

 • EIDDO PERSONOL

Mae ein hystafell gotiau bellach ar agor i’r rhan fwyaf o berfformiadau a chodir ffi fechan am gadw eitemau. Peidiwch â dod â bagiau mawr i’r lleoliad a chofiwch wisgo’ch mwgwd wrth ollwng a chasglu eich eiddo.

 •  CADW PELLTER CYMDEITHASOL

Nid oes gofyniad cyfreithiol o 7 Awst 2021 i gadw pellter o 2 fetr oddi wrth eraill ond byddem yn eich annog i gadw eich pellter gymaint â phosibl er mwyn osgoi trosglwyddo'r feirws.

 • SYSTEM UNFFORDD

Lle bo modd rydym wedi newid cynllun arferol yr oedfan i wneud lle i system unffordd i leihau cysylltiad cymdeithasol gymaint ag y bo modd yn ystod eich ymweliad.

 • GLANWEITHDRA

Rydym wedi rhoi rhaglenni glanhau gwell yn eu lle i gadw pawb mor ddiogel ag y bo modd ac rydym yn defnyddio peiriannau niwlio i ddiheintio wynebau dodrefn, seddi a mannau cyswllt.

Mae mannau diheintio dwylo mewn llefydd amlwg drwy hyd a lled yr adeilad.Cofiwch eu defnyddio pan fyddwch yn cyrraedd ac yn gadael yr oedfan, ac fel y mynnwch chi yn ystod eich ymweliad.

Os oes gennych anghenion hygyrchedd, gofynnwch i aelod o’r staff am gymorth.

 • TOCYNNAU

Cofiwch fod â’ch tocynnau ar gael yn hawdd i’n timau Blaen Tŷ eu gwirio.

Lle bo modd, defnyddiwch e-docynnau, fydd yn lleihau cysylltiad cymdeithasol hyd yr eithaf, neu dewch â thocynnau ‘Printio Gartref’ i osgoi ciwiau casglu yn y Swyddfa Docynnau. 

 • LLUNIAETH

Bydd ein barau’n ailagor o 28 Ionawr 2022 1 ac rydym yn falch iawn o ailddechrau'r gwasanaeth hwn, cofiwch fod angen gwisgo masgiau wrth sefyll felly peidiwch â bwyta nac yfed wrth sefyll ac ewch â phob lluniaeth i'ch sedd.

 • OEDFAN DDI-ARIAN

Mae Neuadd Dewi Sant bellach yn oedfan ddi-arian yn mynd yn ei blaen.

 • LLAI O LE

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, ar hyn o bryd rydym yn cadw at y canllawiau pellter dau fedr, sydd wedi lleihau o dipyn y nifer o seddi ar gael i unrhyw berfformiad yn yr awditoriwm.

Cyhoeddir unrhyw newidiadau yn y gofynion pellter cymdeithasol a’r seddi sydd ar gael drwy ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol.

 • LIFFTIAU

Dim ond un person / swigen aelwyd gaiff fod yn y lifft teithwyr ar unrhyw adeg.

Gwaetha’r modd, gallai hyn beri ciwiau hir, felly cofiwch lwfio digon o amser os oes gennych broblemau hygyrchedd.

 • TAI BACH

Rheolir y tai bach ar bob cyntedd gan aelod o’n tîm Blaen Tŷ a byddant yn gweithio yn ôl y drefn un i mewn, un allan er mwyn cydymffurfio â chamau pellter cymdeithasol.

Cofiwch lwfio amser dros ben pan fyddwch yn defnyddio ein cyfleusterau tai bach.Fe’u glanheir yn drwyadl cyn, yn ystod ac ar ôl pob perfformiad.

Os oes arnoch angen cymorth, cofiwch gysylltu ag aelod o’r staff fydd yn falch o’ch helpu chi.

 • SYSTEM AWYRU

Mae ein system awyru yn newydd sbon a bydd yn tynnu unrhyw ronynnau gan fod y gosodiad COVID yn gweld rhoi awyr iach yn lle’r holl awyr chwe gwaith yr awr yn yr awditoriwm ac yn y cynteddau. O ganlyniad, mae’n bosib y gall yr awditoriwm fod ychydig yn oerach nag arfer oherwydd y cynnydd yn yr awyru.

 • SYMPTOMAU

Peidiwch â mynd i mewn i Neuadd Dewi Sant os oes gennych symptomau COVID-19 neu os ydych wedi cael cyngor i ynysu dros gyfnod eich ymweliad gan dimau Profi, Olrhain, Diogelu’r GIG. Rhaid i chi beidio ag ymweld os ydych wedi cael prawf COVID positif o fewn 10 diwrnod a dylech ynysu ar unwaith.


Diolch o galon i chi am eich amynedd a’ch cymorth yn rhoi ar waith y camau diogelwch COVID-19 yma.Rwan ymlacio a chael blas ar y sioe piau hi!

Ymuno â'r rhestr bostio