Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor

Mae Neuadd Dewi Sant nawr ar agor i’r cyhoedd, edrychwch ar ein hamserau agor.  Petai angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch 02920 878444.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

George Benson - AILDREFNU

Bydd y sioeau byw’n rhoi llwyfan i George Benson yn canu’r gitâr yn feistrolgar, a bydd Benson a’i fand yn perfformio ei Hits Mwyaf o’i ôl-gatalog trawiadol – sy’n cynnwys clasuron fel Give Me The Night, Lady Love Me (One More Time), Turn Your Love Around, Inside Love , Never Give Up On A Good Thing ac In Your Eyes a rhagor… 

Albwm byw gwefreiddiol ydi albwm diweddaraf Benson, ‘Weekend In London’, sy’n dal i’r dim ei berfformiad yn 2019 yn amgylchfyd agosatoch, 250 sedd, Ronnie Scott’s Jazz Club.  Aeth agos i hanner canrif heibio ers i George Benson chwarae yng nghlwb Ronnie Scott, yr act oedd yn mynd â hi fwyaf ar sîn jazz yr Unol Daleithiau ddechrau’r saith degau!

 Mae Benson yn un o ganwyr gitâr mawr America, yn bencerddor a anrhydeddwyd yn Feistr Jazz gan Waddoliad Cenedlaethol y Celfyddydau. Enillodd gynifer â deg gwobr Grammy, gan gynnwys record y flwyddyn am ei recordiad platinwm triphlyg Breezin’. Ymhlith eraill, bachodd wobrau Record y Flwyddyn am This Masquerade (1977), y Perfformiad Offerynnol Pop Gorau am Breezin' (1977) a Mornin' (2007), y Perfformiad Lleisiol R&B Gwrywaidd Gorau am On Broadway (1979) a Give Me the Night (1981), a’r Perfformiad Offerynnol R&B Gorau am Theme From Good King Bad (1977) ac Off Broadway (1981). 

Y gitarydd ei hun yn anad neb a ddisgrifiodd yn fwyaf cryno ddatblygiad cerddorol George Benson, yn ei hunangofiant o’r flwyddyn 2014: "...from blues cat to blues-jazz cat...from blues-jazz cat to jazz cat...from jazz cat to soul-jazz cat...and from soul-jazz cat to R&B-jazz cat."

Sunny War
Llun gan: Florencia Marano


 
Wedi ei ryddhau yn syth ar ôl ei halbwm  With the Sun,  a gafodd ganmoliaeth gan y beirniaid yn 2018, mae albwm newydd Sunny War yn dangos ei bod hi ychydig yn hŷn, ychydig yn fwy aeddfed, ond yn edrych yn ôl ar droeon trwstan ei gorffennol gyda hiraeth mawr. Cafodd Shell of a Girl, a ryddhawyd 14 Mehefin, 2019 gan Hen House Studios ac y rhyddhawyd fersiwn finyl ohoni gan Org Music, ei hysgrifennu mewn bwrlwm o greadigrwydd yn Los Angeles, ac mae'n nodi cyfnod pontio newydd, gyda Sunny yn symud o lwybr Venice Beach, lle y gwnaeth ei henw i ddechrau  strydoedd Los Angeles. Mewn fflat stiwdio mewn hen dŷ ‘hanner ffordd’ y mae sôn ei fod yn gartref i ysbrydion, dywed Sunny "Dw i’n meddwl ‘mod i wedi clywed ysbrydion, ond dwi wastad wedi clywed ysbrydion ym mhobman." Ymddengys yr ysbrydion hyn yng nghaneuon yr albwm newydd, naill ai ar ffurf ysbrydion ffrindiau sydd wedi marw drwy orddos neu ddamwain neu ysbrydion y person yr arferai hi fod. "’Dw i’n teimlo ‘mod i wedi fy nhwyllo fy hun i geisio bod yn rhan o'r system y tyngais lw na fyddwn i fyth yn rhan ohoni," meddai. Nawr, dw i'n poeni am symud o stiwdio i fflat un ystafell wely. ‘Dw i’n difaru mai’r hyn dw i’n hapus amdano fo yw talu'r bil trydan. Fydda i byth yn hapus am rywbeth sy'n wir bellach."  

 
  • Pris Safonol: £43 (Rheng 5 – golygfa o’r cefn ac ychydig iawn o le i’r coesau)
    £61 | £71
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444)Seddi'r stalau @ £43 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 

Wrth dyfu fyny yn sîn pync Los Angeles, byddai Sunny yn neidio o drên i drên ers yn ifanc iawn, yn reidio'n rhydd ar y cledrau ac yn byw'n ddigartref ar y strydoedd. Mae ei cherddoriaeth bob amser wedi bod yn amrwd, ac mae hi'n gwrthod cilio rhag gonestrwydd llwyr ynghylch rhannau mwyaf annifyr ei bywyd, ond nawr ei bod hi wedi blasu dipyn o gysur a threfn, mae hi'n ei chael ei hun yn edrych yn ôl ar yr hyn mae hi'n ei gofio fel deg hapusaf ei bywyd. Flynyddoedd wedi ei dyddiau cynnar yn chwarae mewn tai gydag aelodau FIDLAR, ac yn rasio trwy setiau pync gyda’i band Anus Kings, mae Sunny yn mynnu nad yw erioed wedi colli cysylltiad â'i gwreiddiau pync. Yn hytrach, mae hi'n teimlo'n fwy pync nag erioed; "Dw i wedi symud i gasau pawb," meddai gan chwerthin.

Mae Sunny War yn cellwair y daw'r caneuon ar Shell of a Girl o'i hymdrechion i ysgrifennu sengl sy'n addas ar gyfer y radio, wedi ei hysbrydoli gan ddylanwadau amrywiol iawn fel tinciau masnachol yr oedd hi’n rhyfeddu atyn nhw pan yn blentyn, croes rythmau gitâr bossa nova, a hyd yn oed fersiwn ryfedd iawn o “March of the Gladiators". Recordiodd eto yn Hen House Studios ar Venice Beach gyda'r cynhyrchydd Harlan Steinberger a'i chydweithredwyr cerddorol  Micah Nelson (Particle Kid)  Aroyn Davis, Milo Gonzalez, Tato Melgar, Lesterfari Simbarashe, ac Edith Crash  yn cwblhau’r criw, mae Sunny yn symud yn rhydd rhwng genres cerddorol, wedi ei hangori gan ei gwaith gitâr arbennig steil bys a ddysgodd iddi ei hun. Wrth chwarae ar gitâr acwstig Guild digon lletchwith, a enwodd yn Big Baby oherwydd ei bod yn dueddol o riddfan ac adborthu, mae gwaith gitâr Sunny mor wefreiddiol ag erioed, a nodau’n rhaeadru allan o'r gitâr mewn arddull debyg i gelf Tatum. 

Mae ei chaneuon yn torri'n ddwfn hefyd, yn gyffesion ar brydiau, yn glwyfedig ar adegau eraill, ac yn ffyrnig o falch drwyddi draw. Fel y mae Sunny yn esbonio, mae’r gân deitl, "Shell," yn dangos “bod pobl yn trin eraill yn wael iawn mewn perthynas.” Wedyn mae'r person yna yn newid a dydyn nhw ddim yn ‘nabod nhw mwyach. Os byddwch yn parhau i ymosod arna i, mi drof yn berson sy’n fwy amddiffynnol ac yn fwy ymosodol, felly pam ‘dach chi'n synnu?" Mae "Drugs Are Bad" yn ceisio cymodi plentyndod meddyginiaethol Sunny ei hun a'n diwylliant o roi moddion i blant gyda rhieni hunangyfiawn sy'n credu mai'r unig bobl sy'n gaeth i gyffuriau yw'r rhai sy'n defnyddio cyffuriau stryd. Mae “Soul Tramp” yn siarad ag ysfa’r crwydryn i barhau i symud, i osgoi trefn, i beidio â diflasu byth. "Mae 'Soul Tramp' yn rhywun sy'n teimlo o hyd fel bod angen iddyn nhw fynd i rywle drwy'r amser," eglura. "Dach chi jysd yn brwydro’r teimlad yna. Mae'r geiriau yn cael eu hysbrydoli gan neidio trenau. Pan fyddwn i'n neidio trenau, roeddwn i'n byw ar stampiau bwyd ac yn yfed dim ond Night Train. Wrth edrych yn ôl rŵan, ‘dw i’n meddwl mai’r rheiny oedd dyddiau hapusaf fy mywyd. Roedd bob dim mor annisgwyl. Byddai rhywbeth newydd yn digwydd bob dydd, roedd bob amser yn ddiddorol." 

Wrth symud ymhellach i fywyd oedolyn, mae Sunny War yn teimlo ei bod yn cael ei thynnu'n ôl i ddyddiau gwyllt ei hieuenctid, i'r antur a'r rhyddid rydyn ni gyd yn ei gofio, er yn anaml gyda'r dwyster bu hi’n byw. Ond roedd pris i’r rhyddid hwnnw. "Mae'r rhan fwyaf o’m ffrindiau teithiol i bellach wedi marw, o or-ddos neu’r iau yn methu," cyfaddefa. "Roedd yr yfed yn rhan fawr iawn ohono, ond hefyd heroin. Mae bron pawb ‘dw i’n nabod wedi marw. Wedyn bydda’ i'n meddwl, pam ces i fy nhynnu at y mathau yma o bobl ac yna ‘dw i'n meddwl, ddylwn i fod wedi marw?" Mae'n gwestiwn y mae'n ei ofyn yn benodol ar "Rock n Roll Heaven", gan adfyfyrio "do’n i ddim yn bwriadu byw’n hŷn na 27, felly rŵan ‘dw i’n meddwl, iawn beth sy'n digwydd?' ‘Dw i fel yr hen jôc ‘na lle mae dau blentyn yn sefyll ar ysgwyddau ei gilydd yn gwisgo cot hir yn smalio bod yn oedolyn. Rô’n i’n meddwl o hyd: ai fi yw'r unig un sy'n smalio neu ...? " Wrth gwrs, nid hi yw'r unig un sy'n smalio, ond prin ydy’r artistiaid eraill sy'n gofyn cwestiynau mor onest a chyda chwilfrydedd mor daer.