Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2019/20

O Brâg i Reykjavik…
Pymtheg Cyngerdd gyda Goreuon y Byd

Pa beth bynnag sydd at eich dant chi – clasurol, corawl ynteu cyfoes – does dim dwywaith nad oes gan y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol eleni rywbeth i chi. Mae yma gerddorfeydd ac ensembles gwadd o’r Undeb Ewropeaidd, Moscow, Prâg a Reykjavik, ynghyd â rhai o unawdwyr mwya’u bri ein dydd ac rydym yn siwr y bydd arnoch eisiau dod aton ni i rai o’r cyngherddau sydd ar gynnig, os nad y cwbl.

UNAWDWYR RHYNGWLADOL

Yn y gymanfa o unawdwyr o’r radd flaenaf mae’r pianyddion Jean-Efflam Bavouzet, Peter DonohoeSteven Osborne a Llŷr Williams, y soddrythorion Sheku Kanneh-Mason a Daniel Müller-Schott, y ffidleriaid Nicola Benedetti, Sayaka Shoji a Tasmin Little, y gitarydd Craig Ogden a’r canwr corn Benjamin Goldscheider.

Ar gyfer Prisiau a Phecynnau Cyngherddau, cliciwch yma.

Bws Cyngerdd y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol
Taith Ddychwelyd Coets Cyngherddau CCRh - £5 yn Unig!

Ydych chi’n dwlu ar gerddoriaeth glasurol ond yn cael anhawster wrth ddefnyddio gwasanaethau trafnidiaeth i fwynhau cyngherddau cerddorfaol byw yn Neuadd Dewi Sant? 

Am £5 yn unig, gallwch bellach eistedd yn ôl ac ymlacio ar daith ddychwelyd coets a ddarperir gan y lleoliad a chyrraedd mewn pryd ar gyfer y sgwrs cyn y cyngerdd am 6.30pm! 

Cynllun peilot yw’r Goets Cyngherddau CCRh ac os bydd yn llwyddiannus, ein nod fydd darparu gwasanaeth ar gyfer nifer o berfformiadau CCRh yn y dyfodol gan ychwanegu rhagor o lwybrau yn ôl y galw.  Ar gyfer y gwasanaeth peilot hwn, mae’r mannau a’r amserau codi/gollwng canlynol ar gael:

 

 Man Codi

Amser

 Llanilltud Fawr 

 Gorsaf Reilffordd 

 4.45pm 

 Sain Tathan

 Safle Bws ger y Senotaff

 4.55pm

 Y Rhws

 Gyferbyn â’r Spar

 5.04pm 

 Y Barri

 Gorsaf Reilffordd

 5.17pm

 Y Barri

 Gorsaf Heddlu

 5.22pm

 Dinas Powys

 Gorsaf Betrol Texaco

 5.37pm 

 Penarth

 Canol y Dref (Safle Bws yr Arcêd) 

 5.52pm

I archebu eich sedd ar Fws Cyngerdd y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol, ffoniwch ein Swyddfa Docynnau 029 2087 8444 neu archebwch ar-lein drwy ‘uwchraddio eich profiad’ ar ôl dewis eich sedd, a’i ychwanegu at y fasged.

Mae’r gwasanaeth ar gael i ddeiliaid tocynnau cyngherddau CCRh yn unig, ac mae’n rhaid cadw lleoedd ar y goets erbyn 24 awr cyn dyddiad y cyngerdd. 

Hefyd, fel ffordd fach o ddiolch i chi am fod yn un o’r rhai cyntaf i ddal ein Coets Cyngherddau CCRh, bydd eich tocyn coets yn rhoi’r hawl i chi gael hufen iâ am ddim yn ystod yr egwyl. 

Gadewch y drafnidiaeth i ni a gwnewch ffrindiau gyda selogion cerddoriaeth glasurol eraill cyn cael eich gwefreiddio gan y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol yn Neuadd Dewi Sant.

ATEGION Y GYFRES

Sgyrsiau Cyn Cyngherddau (AM DDIM)
Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd.

Sgyrsiau’r Hynt Glasurol (AM DDIM ond â Thocynnau)
Yn sgìl eglurebau difyr ar y piano, cerddorion gwadd a chymysgedd o bigion sain, bydd y cyflwyniadau ysgafnfryd yma’n gaffaeliad i chi ddirnad y cysylltiadau yn hanes cerddoriaeth glasurol ac yn eich cyflwyno i fyd mawr newydd o wrando. Addas i’r newyddian llwyr a hen lofiau o gyngherddwyr.

STONDIN ARTISTIAID IFAINC (AM DDIM)
Cyn pob perfformiad yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol, byddwn yn llywyddu perfformwyr ifainc o ysgolion cerdd y rhanbarth ar lwyfan dydd Lefel 3 Neuadd Dewi Sant. Mae’r perfformiadau yma’n para pum munud ar hugain fan bellaf a’u hamcan ydi cynnig cyfle i artistiaid ifainc roi stondin i’w medrau ac ehangu eu proffil yn gerddor. Mae hyn yn gyfle tan gamp i’r bobl ifanc yma sydd ar ddechrau’u taith gerddorol ac mae’n cynnig iddyn nhw’r cyfle i brofi gwaith rhai o’r perfformwyr a’r arweinwyr mwya’u bri yn y byd.

Mehefin 2020
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio