Cyfres o Gyngherddau Rhyngwladol 2019/20

Gwasgwch yma i ddarllen y wybodaeth yn Gymraeg / Press here to read this info in Welsh.

O Brâg i Reykjavik…
Pymtheg Cyngerdd gyda Goreuon y Byd

Pa beth bynnag sydd at eich dant chi – clasurol, corawl ynteu cyfoes – does dim dwywaith nad oes gan y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol eleni rywbeth i chi. Mae yma gerddorfeydd ac ensembles gwadd o’r Undeb Ewropeaidd, Moscow, Prâg a Reykjavik, ynghyd â rhai o unawdwyr mwya’u bri ein dydd ac rydym yn siwr y bydd arnoch eisiau dod aton ni i rai o’r cyngherddau sydd ar gynnig, os nad y cwbl.

UNAWDWYR RHYNGWLADOL

Yn y gymanfa o unawdwyr o’r radd flaenaf mae’r pianyddion Jean-Efflam Bavouzet, Peter DonohoeSteven Osborne a Llŷr Williams, y soddrythorion Sheku Kanneh-Mason a Daniel Müller-Schott, y ffidleriaid Nicola Benedetti, Sayaka Shoji a Tasmin Little, y gitarydd Craig Ogden a’r canwr corn Benjamin Goldscheider.

PECYN CYNGHERDDAU

Manteision Prynu Pecyn

 • Gallwch arbed hyd at 30% ar eich tocynnau ac, o’u prynu nhw’n awr, fe gewch chi dalu dros chwe mis (yn ddi-log), gan wneud i’ch arian fynd ymhellach
 • Y dewis cyntaf o seddi i’r holl gyngherddau eleni
 • Cerdyn Disgownt Tanysgrifiwr
 • Prynu tocynnau ychwanegol nawr, neu’n nes at yr adeg, i’ch ffrindiau a’ch teulu, am eich pris disgownt tanysgrifio
 • Prynu eich rhaglenni ymlaen llaw a chael disgownt – £3.00 ymlaen llaw, £3.50 ar y diwrnod.

Manteision Prynu Tocynnau i'r Holl Gyngherddau:

 • • Gwahoddiad i’n parti ni ar noson agoriadol y tymor
  • Dau gyngerdd awr ginio AM DDIM o’ch dewis
  • Cerdyn disgownt yn rhoi hawl i chi gael diodydd poeth a thameidiau i aros pryd 10% yn rhatach yn y Lolfa Jin a’r barrau
  • Y disgownt tanysgrifio tymor cyfan mwyaf rydym wedi’i gynnig erioed, gyda gwneud mwynhau’r cyngherddau i gyd yn fwy fforddiadwy fyth
  • Blwyddyn gyfan o gyngherddau gwych i edrych ymlaen atynt!
 Nifer y Cyngherddau  10 11 12 13 
 Gostyngiad  10%   10%   10%   15%   15%   20%   20%   20%   25%   30% 

Archebwch drwy’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.

Lawrlwythwch y ffurflen danysgrifio

TOCYNNAU I GYNGHERDDAU UNIGOL (Y GYFRES CYNGHERDDAU 
RHYNGWLADOL)

Mae tocynnau sengl ar gael yn bersonol, trwy’r post ac ar-lein lle gallwch chi ddewis eich sedd eich hun.

PRISIAU: £10.00, £15.00, £22.00, £29.00, £36.00, £43.00
Tocynnau Platinwm hefyd ar gael.

TOCYNNAU MANTAIS
Pobl anabl (ynghyd ag un cydymaith) hanner pris, Hawlwyr. Cyfeillion Neuadd Dewi Sant, £2.00 yn rhatach na thocyn pris llawn.
Disgownt henoed – dros 65 – disgownt 10%. Prisiau mantais heb fod yn berthnasol i Docynnau Platinwm.

Caiff POBL MEWN CADEIRIAU OLWYN (ynghyd ag un cydymaith) docynnau am y pris tocyn isaf ym mhob cyngerdd (ac eithrio’r tocyn am £10.00). Mae modd codi’r rhain ymlaen llaw. Gweler gwybodaeth am gynllun Cynorthwy-ydd Personol/Gofalwr ‘Hynt’ yma.

PLANT YN MYND AM DDIM
Yng nghwmni pob oedolyn sy’n talu’r pris llawn, mae un plentyn yn mynd am ddim – ceir codi tocynnau i blant eraill am £5.00 yr un. Cynigir y tocynnau a bwrw’u bod ar gael.

TOCYNNAU MYFYRWYR NEU BOBL DAN 26
£5.00 y tocyn hyd at hanner awr wedi chwech ar ddiwrnod y perfformiad. Rhaid cyflwyno prawf adnabod neu codir y pris llawn. Cylchoedd 10 a 12 a’r standiau ochr yn unig. Rhaid casglu tocynnau a archebir ar-lein ar noson y sioe.

ARCHEBION GRWPIAU
Codwch docynnau Cynnig Cynnar a thalu cyn dydd Sadwrn 7 Medi, Grwpiau o 10 neu fwy tocyn pris llawn £3.00 yn rhatach, £1.50 ar ôl y dyddiad yma. Grwpiau o 20 neu fwy tocyn pris llawn £4.00 yn rhatach, £2.50 ar ôl y dyddiad yma. Cysylltwch â’r swyddfa docynnau ar y rhif ffôn:  029 2087 8444. Neuadd Dewi Sant, Yr Aes Caerdydd CF10 1AH.

TOCYNNAU AM DDIM OND £10 Y PRIS RHATAF
Mae Neuadd Dewi Sant yn ymroddedig i hyrwyddo cerddoriaeth gerddorfaol a chlasurol i gynulleidfa mor eang ag y bo modd. Felly os nad ydych chi’n siwˆr a yw cyngerdd cerddoriaeth glasurol at eich dant chi, neu eich bod am brofi cerddoriaeth gerddorfaol ardderchog am y tro cyntaf, codwch docyn am £10.00 – bargen! Pwy a ŵyr, efallai wnewch chi fwynhau!

Ategion y Gyfres

Sgyrsiau Cyn Cyngherddau (AM DDIM)
Awr cyn pob un o’n cyngherddau mae gennym gip hanner awr ar gerddoriaeth a chyd-destun y perfformiad. Mae’r digwyddiadau poblogaidd yma’n gydnaws ac yn llawn gwybodaeth ac yn ffordd dan gamp o wneud yn fawr o’ch profiad yn y cyngerdd.

Sgyrsiau’r Hynt Glasurol (AM DDIM ond â Thocynnau)
Yn sgìl eglurebau difyr ar y piano, cerddorion gwadd a chymysgedd o bigion sain, bydd y cyflwyniadau ysgafnfryd yma’n gaffaeliad i chi ddirnad y cysylltiadau yn hanes cerddoriaeth glasurol ac yn eich cyflwyno i fyd mawr newydd o wrando. Addas i’r newyddian llwyr a hen lofiau o gyngherddwyr.

STONDIN ARTISTIAID IFAINC (AM DDIM)
Cyn pob perfformiad yn y Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol, byddwn yn llywyddu perfformwyr ifainc o ysgolion cerdd y rhanbarth ar lwyfan dydd Lefel 3 Neuadd Dewi Sant. Mae’r perfformiadau yma’n para pum munud ar hugain fan bellaf a’u hamcan ydi cynnig cyfle i artistiaid ifainc roi stondin i’w medrau ac ehangu eu proffil yn gerddor. Mae hyn yn gyfle tan gamp i’r bobl ifanc yma sydd ar ddechrau’u taith gerddorol ac mae’n cynnig iddyn nhw’r cyfle i brofi gwaith rhai o’r perfformwyr a’r arweinwyr mwya’u bri yn y byd.

Rhagfyr 2019
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio