A2: Actifyddion Artistig

Mae rhaglen Actifyddion Artistig yn cael ei hysbrydoli gan raglen amrywiol y ddau leoliad ac yn manteisio ar y profiad a’r adnoddau sydd ganddynt, a’u defnyddio i sbarduno mentrau creadigol.Ein nod yw annog pobl o’r rhai ieuengaf i’r henoed i gymryd rhan ac i fwynhau gweithgareddau celf.

w: artsactive.org.uk
e: artsactive@cardiff.gov.uk / A2@artsactive.org.uk
t: 029 2087 8570
Twitter: @artsactive / Facebook: /artsactive

SOUNDWORKS

Soundworks yw ein gweithdy gwneud cerddoriaeth rheolaidd yn Neuadd Dewi Sant ar gyfer oedolion sydd â nifer o anghenion arbennig.Mae oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu yn mynd i’r sesiynau ac mae’n rhoi’r gallu i gyfranogwyr archwilio a chreu cerddoriaeth mewn modd pleserus a hygyrch.Yn ystod y sesiynau, caiff blociau adeiladu sylfaenol creu cerddoriaeth eu harchwilio a gan fod ar yr holl gyfranogwyr angen graddau amrywiol o gymorth gan eu gweithwyr cymorth. Mae’r gweithdai hefyd yn cynnig cyfle i ofalwyr ddatblygu sgiliau wrth ddefnyddio cerddoriaeth i adeiladu lefelau rhyngweithio cymdeithasol, sgiliau cyfathrebu a hyder eu cleientiaid.

OPEN ORCHESTRAS

Crëwyd Open Orchestras yn 2013 i fynd i’r afael â diffyg grwpiau cerddorol mewn ysgolion AAA. Cafodd y rhaglen ei threialu’n wreiddiol mewn chwe ysgol AAA yn ne-orllewin Lloegr yn 2013-15, ac mae Open Orchestras wedi ei ddatblygu yn ofalus ar batrwm cyfranogi gyda cherddorion ifainc anabl, athrawon ac arweinwyr cerdd.Gyda’r cynllun arbennig hwn eisoes wedi lledu trwy Loegr, lansiodd Actifyddion Artisitg y Gerddorfa Agored gyntaf yng Nghymru yn nhymor yr hydref 2018 gydag ysgol Riverbank yng Nghaerdydd.Creodd hyn y gerddorfa gyntaf o blant AAA yng Nghymru.Gobeithiwn y bydd y project hwn yn parhau ac yn ysbrydoli’r plant sy’n cymryd rhan i ddysgu cerddoriaeth a mwynhau’r celfyddydau.

GAMELAN

2018 oedd 20fed mlynedd Gamelan yng Nghymru a Gamelan Neuadd Dewi Sant yw’r unig un yng Nghymru.Cyrhaeddodd gamelan Neuadd Dewi Sant Gaerdyd ym mis Ebrill 1998 o weithdy Pak Tentram Sarwento yn Jafa. Prynwyd y set, sy’n gerddorfa offerynnau taro Jafa gyflawn, gan Ymddiriedolaeth Neuadd Dewi Sant a’r Theatr Newydd gynt (nawr Ymddiriedolaeth Celfyddydau Actifyddion Artistig) gyda chymorth Grant y Loteri Genedlaethol gan Gyngor Celfyddydau Cymru.Ers iddi gyrraedd, mae miloedd o bobl o bob oedran ac o bob man wedi mwynhau chwarae a gwrando ar gerddoriaeth gamelan Neuadd Dewi Sant.Mae grwpiau ysgol o bob rhan o dde Cymru wedi cymryd rhan mewn gweithdy blasu bywiog a chwarae gyda’i gilydd fel dosbarth yn aml am y tro cyntaf.Mae Gamelan yn hygyrch i bawb ni waeth faint o brofiad cerddorol blaenorol sydd ganddynt ac er y gallai gymryd blynyddoedd lawer i feistroli rhai darnau a dulliau, mae’n bosibl i grŵp allu chwarae ffurf draddodiadol ar ddarn ar ôl ambell awr yn unig.Mae Prifysgol Caerdydd yn mynd i Neuadd Dewi Sant gyda’u hensemble prifysgol i ymarfer yn wythnosol, mae Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru wedi cynnal gweithdai blasu ar gyfer eu myfyrwyr ar ein gamelan ac mae ein hensemble Gamelan cymunedol Caerdydd yn ymarfer bob wythnos ar nos Fawrth.

TIDDLY PROM

Mae Tiddli Prom wedi bod yn teithio bob blwyddyn ers 2004 gyda’u sioeau poblogaidd: Bert’s Magical Musical Farmyard, Bert’s Magical Musical Kitchen, Bert’s Magical Musical Allotment, Cherry Pie’s Holiday Adventure a rhifyn arbennig y Nadolig: Bery and Cherry’s Christmas Plum Pudding.

Rydym yn cyflwyno cyngherddau i blant cyn oed ysgol sy’n hygyrch, rhyngweithiol ac addysgol gyda chyfle i swyno, rhyfeddu ac ysbrydoli plant ifanc a’r oedolion maen nhw’n edrych ar eu holau, yn ogystal â’r rhai na fyddai fel arfer yn cael profiad o gerddoriaeth fyw.Mae’r perfformiadau nid yn unig yn llawer o hwyl ond maent hefyd yn addysgol, yn addysgu sgiliau gwrando, cerddoriaeth, datrys problemau a gweithio mewn tîm, yn ogystal â chyflwyno offerynnau cerddorfa i blant y blynyddoedd cynnar.

Mae holl Tiddli Prom wedi eu dylunio’n benodol gan dîm creadigol Actifyddion Artistig  ar gyfer y plant dan 5 ac maent yn gyfle gwych i blant ifainc brofi cerddoriaeth yn rhyngweithiol, gyda cherddoriaeth broffesiynol mewn amgylchedd creadigol hwyliog.Gyda cherddoriaeth wreiddiol wedi ei chyfansoddi gan Helen Woods a’i chwarae gan gerddorion cerddorfa, mae’n stori wirion, hwyliog gyda dau gymeriad hoffus; mae Prom y Plantos yn cyflwyno cynulleidfaoedd ifainc i gerddoriaeth ac ystod lawn o gysyniadau cerddorol gan ddiddanu ar bob cam o’r daith.

RHAGOR AM Y GYFRES CYNGHERDDAU RHYNGWLADOL

Rhaglen Ysgolion 

Yn ystod y flwyddyn byddwn yn gweithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd i gynnig projectau cyfansoddi a pherfformio.Mae’r projectau hyn yn amrywio drwy gydol y flwyddyn felly cysylltwch â ni i gael gwybod pa gyfleoedd cyffrous rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd.

Arddangos Artistiaid Ifanc

Cyn pob perfformiad o’r Gyfres Cyngherddau Rhyngwladol, byddwn yn cynnal perfformiadau pobl ifanc ar y llwyfan dydd ar lefel 3 Neuadd Dewi Sant, a daw’r artistiaid o ysgolion cerddoriaeth y rhanbarth.Bydd y perfformiadau yn para am hyd at 25 munud ac yn ceisio cynnig cyfle i artistiaid ifanc ddangos eu sgiliau ac ehangu eu proffiliau fel cerddorion.Dyma gyfle arbennig i’r bobl ifanc hyn sydd ar ddechrau eu gyrfa gerddorol ac mae’n rhoi cyfle iddynt gael profiad o waith rhai o’r perfformwyr ac arweinwyr mwyaf clodfawr yn y byd. 

Cynllun Cyfansoddwyr Ifanc  

Mae hwn yn cynnig cyfle i gerddorion ifanc 14-18 oed sydd yn angerddol dros gerddoriaeth glasurol ddatblygu eu sgiliau mewn cyfansoddi, offeryniaeth a threfnu.Cynigir y cyfle gwerthfawr hwn i bobl ifanc a fydd yn dysgu ac yn gweithio ochr yn ochr â chyfansoddwyr proffesiynol ac offerynwyr hynod brofiadol o Gymru i ddatblygu eu portffolio o waith. 

Ymuno â'r rhestr bostio