A2: Actifyddion Artistig

Y tîm yn tu ôl i'r rhaglenni addysg, cymunedol a chynnwys cynulleidfaoedd poblogaidd yn Neuadd Dewi Sant a'r Theatr Newydd. 

Addysg, y gymuned a chynnwys y gynulleidfa

Drwy gael ein hysbrydoli gan raglenni amrywiol Neuadd Dewi Sant a'r Theatr Newydd a'u defnyddio fel sbardun pwerus i waith creadigol, ein nod yw annog pobl o bob oed i fwynhau a chyfrannu at weithgareddau celfyddydol.

g: artsactive.org.uk
e: artsactive@cardiff.gov.uk
ff: 029 2087 8570
Twitter: @artsactive / Facebook: /artsactive

 

Gamelan Caerdydd

Ensemble cymunedol sy'n cwrdd yn rheolaidd i chwarae Gamelan hyfryd Java yma yn Neuadd Dewi Sant. Ymhlith repertoire Gamelan Caerdydd mae cyfansoddiadau Gamelan traddodiadol Java a gorllewinol. Mae'r grŵp yn croesawu aelodau newydd i ymuno â'r grŵp gallu cymysg hwn, waeth faint o brofiad sydd ganddynt.

Os hoffech ddysgu mwy cysylltwch ag Actifyddion Artistig:
ff: 029 2087 8574
e: actifyddionartistig@caerdydd.gov.uk
g: www.artsactive.org.uk 

Gweithdai Blas ar Gamelan i Ysgolion

Mae Gamelan yn brofiad hwyl, ysgogol sydd â rôl bwysig i'w chwarae mewn addysg gerddorol ar bob lefel. Mae ein sesiynau Gamelan yn mynd i'r afael â nifer o gysyniadau'r cwricwlwm cerddoriaeth i gyfnodau allweddol 1, 2 a 3. Nid yw Gamelen ond yn cyflwyno ‘cerddoriaeth diwylliannau eraill', gall hefyd gyfrannu at addysgu cerddoriaeth mewn ffyrdd eraill, sy'n cynnig cyfle i ddefnyddio synau newydd ac ymateb i gerddoriaeth yn unigol fel dosbarth.

Mae gweithdai blasu ar gael yn ystod y tymor drwy gydol y flwyddyn.

Os hoffech ddysgu mwy cysylltwch ag Actifyddion Artistig:
ff: 029 2087 8574
e: Rhian.workman@caerdydd.gov.uk
g: actifyddionartistig@caerdydd.gov.uk

  

Soundworks

Mae Soundworks yn weithdy cerddoriaeth a drama rheolaidd yn Neuadd Dewi Sant i bobl ag amryw anghenion arbennig. Oedolion ag amrywiaeth o anawsterau corfforol a dysgu sy’n mynd i’r sesiynau. Maent yn galluogi cyfranogwyr i ystyried a chreu cerddoriaeth mewn ffordd hwyl a hygyrch. Yn ystod y sesiynau caiff sylfeini cerddoriaeth eu hystyried. Gwneir hyn drwy’r gerddoriaeth heb fawr ddim siarad na chyfarwyddyd wrth i bobl ddysgu’r hyn a ddisgwylir ganddynt drwy wrando. Bydd angen i’r cyfranogwyr gael cymorth gwahanol gan eu gweithwyr gofal, ac felly mae’r gweithdai hefyd yn gyfle i ofalwyr feithrin sgiliau wrth ddefnyddio cerddoriaeth a drama i wella rhyngweithio cymdeithasol, sgiliau cyfathrebu a hyder eu cleientiaid. 

Cwestiynau Cyffredin

Ydych chi'n cynnig Profiad Gwaith?

Mae’n ddrwg gennym ond nid ydym yn trefnu unrhyw lefydd profiad gwaith na lleoliadau gwaith ar hyn o bryd gan fod Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre yn ad-drefnu gweithrediad a staffio.  Dymunwn bob hwyl i chi ar chwilio am leoliad addas a byddwn yn diweddaru’r testun yma pan fydd y rhaglen ar fynd eto.  

 

 

Ymuno â'r rhestr bostio